Matura 2022 - kiedy jest poprawka? Do kiedy złożyć deklarację poprawy egzaminu maturalnego?

Absolwentom przysługuje możliwość, na pewnych zasadach, poprawy niezdanego egzaminu maturalnego. Kiedy uczniowie mogą poprawić maturę, do kiedy trzeba złożyć wniosek w tej sprawie i kiedy opublikowane zostaną wyniki poprawionego egzaminu?

W 2022 roku maturzyści obowiązkowo przystąpili do egzaminów z części pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co jednak, gdy na maturze uzyskało się zbyt niski wynik?

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Matura poprawkowa 2022 - jakie są zasady?

Egzamin maturalny uważa się za niezdany wtedy, gdy absolwent nie otrzymał co najmniej 30 proc. punktów z danego przedmiotu lub gdy egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego został unieważniony (np. z powodu korzystania z telefonu na sali podczas matury). Niezdaną maturę można poprawić tylko wtedy, gdy dany uczeń nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego i gdy egzamin nie został unieważniony. Dla tych osób matura poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia. 

Osoby, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu lub ich egzamin został unieważniony, mogą ponownie przystąpić do matury w okresie pięciu lat licząc od października tego roku, w którym po raz pierwszy przystąpiono do matury. Ta sama zasada dotyczy uczniów, którzy co prawda zdali maturę, ale chcieliby poprawić swój wynik z przedmiotów dodatkowych lub obowiązkowych - najbliższa szansa na to będzie mieć miejsce w maju 2023 roku. 

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Matura (zdjęcie ilustracyjne) Wyniki matur 2022. Kiedy maturzyści odbiorą wyniki egzaminów?

Matura 2022 - deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 

Pisemną deklarację poprawy egzaminu maturalnego należy złożyć do wtorku 12 lipca 2022 roku. Dokument ten należy dostarczyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - najczęściej jest to po prostu dyrektor danej szkoły

Matura poprawkowa 2022 - kiedy się odbędzie?

Matura poprawkowa w 2022 roku została zaplanowana na wtorek 23 sierpnia. Uczniowie przystąpią do egzaminów o godzinie 9:00 w swoich szkołach. Ten sam termin dotyczy wszystkich poprawianych przedmiotów - nie ma więc znaczenia, czy poprawiana musi być matura z matematyki czy z języka polskiego. Poprawka dotyczy tylko części pisemnej. 

Kiedy wyniki matury poprawkowej? 

Informacja o wynikach matury poprawkowej zostanie przekazana uczniom w piątek 9 września. Wyniki można sprawdzić na stronie OKE - w systemie ZIU lub w szkole. 

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne) MS Ziobry chce karać "zdemoralizowanych" uczniów. Mają myć podłogi

Więcej o: