Egzamin ósmoklasisty 2022. Co zrobić w przypadku spóźnienia lub choroby?

Ósmoklasiści, po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej, są zobowiązani podejść do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, jeśli w wyniku zdarzeń losowych lub choroby uczeń nie przystąpi do egzaminu?

Każdy ósmoklasista w Polsce ma obowiązek przystąpić do egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej. Otrzymane wyniki mają wpływ na to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej uczeń się dostanie. Należy jednak pamiętać, że egzaminy nie mają progu zdawalności, co oznacza, że niemożliwe jest, aby uczeń go nie zdał. Podstawowymi przedmiotami są: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (najczęściej uczniowie wybierają angielski lub niemiecki). Uczniowie mogą również wybrać przedmiot dodatkowy - geografię, chemię, biologię, historię lub fizykę.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Nauka o klimacie w szkole? "Nawiązaliśmy współpracę z MEN"

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co się stanie jeśli ktoś zachoruje i nie przyjdzie na egzamin?

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. W przypadku nagłego zdarzenia losowego lub choroby uczeń nie musi przystępować do egzaminu, jednak wymagane jest uzasadnienie swojej nieobecności. W takim wypadku należy złożyć w szkole uzasadnienie zaistniałej sytuacji lub przedstawić zaświadczenie lekarskie. To powinno wystarczyć, aby móc podejść do egzaminu w innym terminie.

Podobne zasady stosowane są w razie spóźnienia się na egzaminy - pamiętajmy, że po rozpoczęciu egzaminu nie można wejść do sali, w której się odbywa. W takim przypadku również wymagane jest pismo do dyrekcji szkoły z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

Egzamin ósmoklasisty. Kto nie musi podchodzić do egzaminu?

Z egzaminu są zwolnieni laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź finaliści olimpiad przedmiotowych. W ich przypadku wynik z egzaminu z danego przedmiotu automatycznie będzie wynosić 100 proc. Z egzaminu zwolnieni są również uczniowie, którzy posiadają orzeczenie dotyczące kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2022 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół. Do egzaminu przystąpi też 7 150 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 2 500 szkół. Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni:

  • wtorek, 24 maja 2022 r. - język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,
  • środa, 25 maja 2022 r. - matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
  • czwartek, 26 maja 2022 r. - język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.
Więcej o: