Matura 2022 - egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ile będzie trwać?

Rozpoczął się kolejny tydzień egzaminów maturalnych. W poniedziałek 9 kwietnia abiturienci przystąpią do egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W tym roku podejdzie do niego 190 tys. uczniów.

Maturzyści rozpoczną egzamin o godz. 9, a na rozwiązanie testu będą mieli 150 minut. Jak co roku, egzamin z języka angielskiego obejmuje rozumienie ze słuchu oraz znajomość środków językowych i wypowiedzi pisemnej. Tegoroczny egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań ogłoszonych w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie treści programowych. Katalog wymagań jest obecnie zawężony o blisko 30 proc.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Matura 2022 (zdjęcie ilustracyjne)Matura 2022. Kiedy będą wyniki? Kiedy egzamin poprawkowy?

Matura 2022. Wymagania egzaminacyjne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, które są obowiązkowe. Jest to język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Osoby, które uczęszczają do klas lub szkół z językiem mniejszości narodowych, są jeszcze zobowiązane do egzaminu pisemnego ze swojego języka ojczystego.

Absolwenci muszą także przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do wyboru każdy uczeń miał: język polski, matematykę, język nowożytny, chemię, biologię, fizykę, historię, geografię, informatykę, filozofię, historię sztuki, historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną, języki mniejszości narodowych, wiedzę o społeczeństwie czy język regionalny. Osoby chętne mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022. Ile trwa sesja egzaminacyjna?

Podczas matury w 2022 roku, po raz pierwszy absolwenci technikum i branżowej szkoły II stopnia nie są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jeżeli spełnili warunki niezbędne do uzyskania dyplomu, który potwierdza zdobyte kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zobacz wideo Cezary Tomczyk gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Maturzyści nie są zobowiązani przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego oraz z języka angielskiego. Dotyczą one jedynie osób, które będą uczestniczyć w rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Egzaminy pisemne będą się odbywać do 23 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się 18 maja i potrwają do 20 maja.

Matura 2022. Jaki jest wymagany próg, aby zdać egzamin?

Abiturienci muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych nie mają minimalnego progu zaliczeniowego - ich wynik jest znaczący jedynie podczas rekrutacji na wybrane studia. Im wyższy, tym większe prawdopodobieństwo, że maturzysta dostanie się na wybrany kierunek.

W przypadku, gdy absolwent nie podejdzie do egzaminu maturalnego w wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminie, musi uzasadnić powód nieobecności jeśli chce wziąć w nim udział w czerwcu. Egzaminy dodatkowe odbędą się od 1 do 15 czerwca. W przypadku niezaliczenia egzaminu 23 sierpnia każdy uczeń ma prawo podejść do niego ponownie 23 sierpnia. Jeśli nie zda większej ilości egzaminów, musi napisać je ponownie w przyszłym roku.

Matura z matematyki 2022Matura 2022. Co było na egzaminie z matematyki?

Więcej o: