Pomoc Ukrainie. Czy jako uchodźca z Ukrainy mogę pracować? Poradnik Służb Zatrudnienia

Jakie warunki musi spełnić uchodźca z Ukrainy, by rozpocząć pracę w Polsce? Dla obywateli tego kraju przygotowano specjalne wyłączenie. Na czym ono polega?

Zgodnie z polskimi przepisami cudzoziemiec może pracować w Polsce jeśli posiada m.in.: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, wizę, zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, itp. Dla pracowników z Ukrainy kluczowe jest pewne wyłączenie. Jest nim tzw. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Co oznacza?

Zobacz wideo Julia Alekseeva: Napływają głównie ludzie z zachodu Ukrainy, czy z Kijowa

Pomoc Ukrainie. Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, żeby pracować w Polsce?

W przypadku cudzoziemców z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, legalna praca w Polsce jest możliwa, o ile ubiegający się o pracę:

 • posiada dokument o dopuszczeniu do polskiego rynku pracy - zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o skierowaniu cudzoziemca do pracy (istotne w przypadku m.in. Ukraińców) lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • ma prawo do pobytu, które może mieć związek z prawem do pracy w Polsce.

Prawo do pobytu wydawane jest na podstawie:

 • wiz (z wyjątkiem wiz turystycznej, ochrony czasowej),
 • wpisu w dokumencie podróży, które potwierdza wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • pieczęci w dokumencie podróży, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • wizy wydanej przez inny kraj strefy Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego.

Pomoc Ukrainie. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, który jest obywatelem: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. "Obywateli sześciu państw Europy Wschodniej można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury" - dodaje biznes.gov.pl. Aby skorzystać z tej procedury, pracodawca, który chce zatrudnić np. obywatela Ukrainy, musi złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Poza tym pracodawca mus spełnić dodatkowe warunki, takie jak:

 • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu nastąpi nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia oświadczenia;
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi - na nie bowiem trzeba uzyskać zezwolenie.

Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - przez portal Praca.gov.pl. 

Jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego, powiatowy urząd pracy wydaje decyzje nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Jeśli wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające, wówczas decyzja zapada nie później niż 30 dni od otrzymania oświadczenia.

WAŻNE: Cudzoziemiec nie może świadczyć legalnie pracy bez wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy.

Informacje dla osób poszukujących pracy dostępne są w języku ukraińskim na stronie: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Szpital covidowy (zdjęcie ilustracyjne)Pomoc Ukrainie. Czy mogą iść do lekarza lub szpitala? Opieka medyczna

Praca dla Ukraińców w Polsce. Co po upływie ważności oświadczenia?

Po upływie 24 miesięcy od podpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i przy chęci kontynuowania zatrudnienia należy uzyskać zezwolenie na pracę w ramach procedury standardowej lub uproszczonej.

Jeśli pracodawca chce skorzystać z procedury uproszczonej, to musi spełnić dwa warunki:

 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, musi zatrudniać cudzoziemca przez co najmniej trzy miesiące na podstawie umowy o pracę;
 • dalej zatrudniać pracownika na tym samym stanowisku, które zostało wskazane w oświadczeniu.

Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie np. umowy zlecenie, to pracodawca nie może skorzystać z procedury uproszczonej. Wówczas czas uzyskania zezwolenia na pracę się wydłuża.

Warto dodać, że zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie jest konieczne także w przypadku niektórych zawodów. Dotyczy to m.in.:

 • osób prowadzących szkolenia,
 • nauczycieli języków obcych,
 • członków sił zbrojnych,
 • duchownych,
 • studentów,
 • pracowników naukowych,
 • korespondentów zagranicznych środków masowego przekazu (z akredytacją),
 • na określoną liczbę w roku - także artystów czy sportowców.

Ukraina - żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)Jak pomóc Ukrainie? Gdzie wpłacić pieniądze? Trwają zbiórki [LISTA]

Prawa cudzoziemców, którzy pracują legalnie

Cudzoziemiec, który legalnie pracuje w Polsce, ma prawo do:

 • wynagrodzenia nie niższego niż określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, oświadczeniu o skierowaniu cudzoziemca do pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę;
 • otrzymania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę lub oryginału oświadczenia złożonego przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy i wpisanego do ewidencji oświadczeń;
 • uzyskania pisemnej umowy, będącej podstawą pracy, w zrozumiałym dla niego języku.

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: