Pomoc Ukrainie. Karta pobytu - komu przysługuje i jakie dokumenty należy złożyć?

Karta pobytu to ważny dokument dla cudzoziemców, który nie tylko potwierdza tożsamość, lecz także pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy bez konieczności występowania o wizę. W jakich sytuacjach jest przyznawana karta pobytu?

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na:

 • pobyt czasowy,
 • pobyt stały,
 • rezydenta długoterminowego UE,
 • pobyt ze względów humanitarnych,
 • ochronę międzynarodową.

Karta pobytu wydawana jest więc cudzoziemcom, którzy mają już status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej. Więcej o statusie uchodźcy w artykule poniżej.

Pomoc Ukrainie. Kto może złożyć wniosek o wydanie karty pobytu?

Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy, to dostaje kartę pobytu wydaną na czas udzielenia zezwolenia (maksymalnie trzy lata). Jeśli chce przedłużyć swój pobyt w Polsce, to musi najpierw złożyć wniosek o kolejne zezwolenie na pobyt.

Samo zezwolenie na pobyt stały jest ważne bezterminowo, jednak karta pobytu musi być wymieniana co 10 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty należy wówczas złożyć na 30 dni przed upływem okresu ważności. Poza tym kartę pobytu można wydać ponownie po: zmianie danych, zmianie wizerunku, uszkodzeniu lub utracie dokumentu.

Karta pobytu - warunki, które trzeba spełnić

 • W momencie składania wniosku pobrane zostaną odciski linii papilarnych - będą one zakodowane w karcie pobytu;
 • wniosek można wysłać pocztą, jednak i tak później konieczne będzie osobiste stawienie się w urzędzie (lista urzędów w Polsce wraz z adresami);
 • w przypadku, gdy pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe - organ administracji odstępuje od ich pobrania;
 • dokumenty powinny być złożone w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii (z oryginałami do wglądu);
 • w przypadku dokumentów w języku obcym - powinny być one przetłumaczone na język polski (tłumaczenie ma być wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego).
Zobacz wideo Zniszczenia w Kijowie. "Wybuch był tak silny, że wyskoczyliśmy z łóżka"

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku o wydanie karty pobytu

Wnioski i inne dokumenty należy złożyć w urzędzie wojewódzkim odpowiednim dla miejsca pobytu cudzoziemca. Można zrobić to także w biurach podawczych delegatur w danym województwie - w przypadku Mazowsza delegatury znajdują się np. w Radomiu, Ciechanowie czy Płocku. W sprawie wydania karty pobytu należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty pobytu - PRZYKŁAD (za urzędem wojewódzkim w Poznaniu - na stronie każdego urzędu znajduje się odpowiedni wniosek);
 • ważny dokument podróży (jeśli cudzoziemiec go nie posiada, wówczas przedstawia inny dokument, który potwierdza tożsamość);
 • potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty;
 • dwie aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie cudzoziemca - zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 3,5 cm, wykonane na jasnym, jednolitym tle w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Widoczna cała twarz na wprost, od czubka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy, ciemnych okularów. Twarz nie może być przesłonięta włosami. Wyraz twarzy musi być naturalny, a usta zamknięte. Osoba z wadą wzroku, która wymaga noszenia okularów z ciemnymi szkłami, może dołączyć zdjęcia z i bez okularów - to samo dotyczy osób noszących nakrycia głowy.

Po otrzymaniu zgody, karta pobytu można być odebrana tylko osobiście.

Karta pobytu - jakie opłaty trzeba wnieść?

Składając wniosek o wydanie karty pobytu, należy wnieść opłatę. Za wydanie karty płaci się 50 złotych (lub 25 złotych przy uldze). W przypadku utraty lub zniszczenia karty opłaty wynoszą 100 zł (przy pierwszym takim wniosku) lub 150 zł (przy kolejnych wnioskach).

Ulga w wysokości 50 proc. opłaty przysługuje cudzoziemcom, którzy:

 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • pobierają naukę w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są małoletni - czyli w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat.

Karta pobytu - jak długo trzeba czekać na decyzję?

Wydanie karty pobytu następuje w ciągu miesiąca od wpłynięcia kompletu dokumentów. Czasem procedura ta jednak ulega wydłużeniu - dotyczy to zwykle prowadzenia postępowania wyjaśniającego ws. dokumentów. W przypadku opóźnień cudzoziemiec zostanie powiadomiony na piśmie o możliwym terminie wydania wniosku i przyczynach opóźnienia.

Wzór karty pobytu - MSWiAWzór karty pobytu - MSWiA Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Karta pobytu - jakie korzyści daje?

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Ponadto pozwala jego posiadaczowi wielokrotnie przekraczać granicę, np. z Ukrainą, bez konieczności występowania o wizę. Karta pobytu uprawnia też do podróżowania w celach turystycznych do innych państw członkowskich obszaru Schengen.

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Więcej o: