NIK ma plan kontroli na 2022 rok. Na liście 88 pozycji. Czym się zajmie? [LISTA]

Najwyższa Izba Kontroli planuje w 2022 roku przeprowadzić 88 kontroli. NIK ma zbadać m.in. realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych czy zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

NIK, na którego czele stoi Marian Banaś, zrezygnował z kontroli przekopu Mierzei Wiślanej oraz wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Izba nie zajmie się także rozbudową oraz utrzymaniem przejść granicznych z Rosją i Białorusią - ustaliło radio RMF FM.

Zobacz wideo Banaś przedstawił raport o nieprawidłowościach przy organizacji wyborów kopertowych

NIK opublikował listę kontroli na 2022 rok

Z opublikowanego na stronie NIK planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok wynika, że przeprowadzi 88 kontroli. "Z przyjętych do planu pracy 88 tematów kontroli, 63 tematy Najwyższa Izba Kontroli zrealizuje jako kontrole koordynowane, zaś 25 jako kontrole niekoordynowane. Najwyższa Izba Kontroli będzie kontynuować również kontrole rozpoczęte w 2021 r., których zakończenie zaplanowano na 2022 r. (kontrole przechodzące)" - czytamy w planie NIK na 2022 rok. 

Spacer z golden retrieverami podczas 29. finału WOŚP. Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

Czym zajmie się NIK w 2022 roku - lista kontroli

Lista 88 kontroli, które NIK ma zrealizować w 2022 roku: 

 1. Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej;
 2. Udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin;
 3. Funkcjonowanie służby cywilnej oraz służby zagranicznej;
 4. Wykonanie budżetu państwa w 2021 r.;
 5. Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2021 r.;
 6. Działania Krajowej Administracji Skarbowej w celu ograniczenia szarej strefy w Internecie;
 7. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 8. Gospodarka finansowa wybranych instytucji gospodarki budżetowej;
 9. Opracowanie ustawy budżetowej na rok 2023;
 10. Prawidłowość i skuteczność postępowań kontrolnych, podatkowych i egzekucyjnych organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 11. Wspieranie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki;
 12. Wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki;
 13. Realizacja działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym;
 14. Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;
 15. Rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;
 16. Funkcjonowanie rynku mocy w systemie elektroenergetycznym;
 17. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego w zakresie budowy systemów ERTMS/ETCS na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.;
 18. Gospodarowanie przez PKP S.A. nieruchomościami niezwiązanymi z prowadzeniem ruchu kolejowego;
 19. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładzie wybranych miast;
 20. Utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich w ciągu dróg samorządowych;
 21. Realizacja programu Sportowa Polska;
 22. Budowa Muzeum Historii Polski;
 23. Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego;
 24. Gospodarka majątkowa i finansowa spółek radiofonii publicznej;
 25. Tworzenie w Siłach Zbrojnych wymagań dla pozyskiwanych z rynku produktów gotowych;
 26. Poziom integracji obrazu rozpoznanej przestrzeni powietrznej w wymiarze sojuszniczym i narodowym;
 27. Proces przygotowania Sił Zbrojnych RP do przyjęcia na wyposażenie samolotu F-35;
 28. Organizacja i funkcjonowanie ochrony wybranych siedzib organów władzy publicznej;
 29. 9 Przygotowanie państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi;
 30. Przygotowanie służby kontrterrorystycznej Policji do realizacji zadań;
 31. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji;
 32. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw;
 33. Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 34. Działalność spółek hodowli roślin i zwierząt nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2017–2021;
 35. Zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 36. Realizacja procesu informatyzacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 37. Realizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu i nabycia nieruchomości rolnych oraz udziałów i akcji w spółkach kapitałowych;
 38. Funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA;
 39. Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 40. Gospodarowanie jeziorami stanowiącymi wody publiczne;
 41. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin stałych i węglowodorów;
 42. Gospodarowanie środkami uzyskanymi ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 43. Badanie sprawozdania finansowego z realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze";
 44. Dostęp do leczenia w ramach procedury "Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych";
 45. Funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych;
 46. Zlecanie usług medycznych przez szpitale publiczne;
 47. Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia;
 48. Funkcjonowanie szpitali powiatowych w Polsce;
 49. Wykorzystanie infrastruktury sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego wybudowanej w ramach PO Polska Wschodnia;
 50. Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim;
 51. Sprzedaż przez gminy komunalnych lokali mieszkalnych;
 52. Realizacja wybranych inwestycji w województwach;
 53. Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 54. Gospodarka finansowa Muzeum II Wojny Światowej;
 55. Wsparcie dla rodzin będących w kryzysie w okresie pandemii COVID-19;
 56. Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w województwie śląskim do roku 2020;
 57. Dostępność i jakość świadczeń rehabilitacji dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i przebytej chorobie COVID-19;
 58. 8 Realizacja w latach 2019–2022 (I kwartał) na terenie woj. śląskiego wybranych projektów Krajowego Programu Kolejowego współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE;
 59. Wsparcie dla dużych przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny udzielone w związku z pandemią COVID-19;
 60. Prowadzenie postępowań mandatowych i stosowanie pouczeń przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz egzekwowanie grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego;
 61. Zapobieganie pożarom miejsc gromadzenia odpadów;
 62. Elektroniczne wnioski i tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 63. Działania organów publicznych na rzecz ograniczenia zabudowy terenów zagrożonych powodzią;
 64. Małopolski System Informacji Medycznej w latach 2016–2021;
 65. Zakup i funkcjonowanie Polskich Kolei Linowych S.A.;
 66. Realizacja inwestycji miejskich na terenie województwa lubelskiego;
 67. Usuwanie nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych;
 68. Inwestycje w obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020;
 69. Realizacja wybranych regionalnych programów polityki zdrowotnej w województwie łódzkim;
 70. Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce;
 71. Działania zapobiegawcze i naprawcze podejmowane w związku z wystąpieniem szkód w środowisku;
 72. Usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 73. Rozwój nowych pomysłów biznesowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia;
 74. Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego;
 75. Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży;
 76. Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej;
 77. Zapewnienie trwałości inwestycji współfinansowanych środkami programów drogowych w latach 2016–2021;
 78. Działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków z mieszkaniami o warunkach substandardowych;
 79. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP);
 80. Funkcjonowanie małych portów morskich w województwach pomorskim i zachodniopomorskim;
 81. Nadzór właścicielski państwa nad spółkami stoczniowymi;
 82. Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną;
 83. Prawidłowość naliczania i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych w wybranych gminach województwa mazowieckiego;
 84. Realizacja projektu pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury" w wybranych samorządowych jednostkach kultury województwa mazowieckiego;
 85. Badanie sprawozdań finansowych projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły;
 86. Funkcjonowanie państwowych wyższych szkół zawodowych;
 87. Utrzymanie i rozwój miejskich sieci infrastruktury rowerowej;
 88. Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się tej choroby w stadach świń; 

Mateusz Morawiecki Premier od ręki zniósł limity dodatków do wynagrodzeń dla swoich pracowników

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o: