Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wchodzi w życie. Zakaz wjazdu do Schengen, nierozpoznanie wniosków o azyl

Od wtorku wchodzi w życie ustawa, w której świetle uchodźcom będzie jeszcze trudniej zdobyć azyl. Ich wniosek może pozostać nierozpoznany. Dokument mówi też, że gdy cudzoziemiec przekroczy granicę zewnętrzną wbrew przepisom prawa i niezwłocznie zostanie zatrzymany, a komendant placówki Straży Granicznej wydaje postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Polski oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy.

Zgodnie z prawem przepisy wchodzą w życie od wtorku i dotyczą m.in. cudzoziemców zatrzymanych niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. Ustawa zakłada, że każdy cudzoziemiec, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), decyzją komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen.

Zobacz wideo zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Wniosek o azyl można zostawić bez rozpoznania

Nowelizacja umożliwia też szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew prawu.

Więcej informacji o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy przeczytasz codziennie na stronie głównej Gazeta.pl.

Szef urzędu nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku złożonego przez cudzoziemca, który przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażają niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski oraz złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy zaznaczono, że przepis nie obliguje Szefa Urzędu do pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania. Szef  jednostki Straży granicznej w takiej sytuacji będzie działać "według uznania administracyjnego i będzie mieć prawo wyboru rozstrzygnięcia". 

DLOBIBat na uchodźców. Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja przewiduje też kary za niszczenie infrastruktury na granicy

Nowela wprowadza również odpowiedzialność karną za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury w strefie granicznej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek. Takie działania będą podlegały karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat. Natomiast w przypadku mniejszej wagi sprawca podlegać będzie karze grzywny.

Manifestacje 'My zostajeMY'. Tak protestują PolacyManifestacje "My zostajeMY". Tak protestują Polacy [GALERIA]

Ustawodawca przewidział w przepisie przejściowym, że do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Sejm uchwalił ustawę 17 września, a 14 października rozpatrzył poprawki wprowadzone do niej przez Senat. Dwie z  nich dotyczyły kwestii technicznych i zostały przyjęte przez Sejm. Posłowie odrzucili trzecią z poprawek, która zakładała, że "jeżeli postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy cudzoziemca, który przekroczył granicę wbrew przepisom prawa wraz z małoletnim dzieckiem, którego jest rodzicem, złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie tego postanowienia".

Więcej o: