Powrót do szkoły 2021. MEiN opublikował wytyczne na nowy rok szkolny

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły 1 września 2021 roku? Ministerstwo edukacji opublikowało wytyczne, które mają obowiązywać w nowym roku szkolnym. Zbiór zaleceń oraz rekomendacji ma zapewnić bezpieczeństwo i higienę organizacji zajęć w warunkach epidemicznych. W zasadach podkreślono m.in., że działania w zakresie bezpieczeństwa powinny łączyć się z dbałością o zdrowie psychiczne uczniów.

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, zawierają i zalecenia ogólne i szczegółowe. W trosce o bezpieczeństwo rekomenduje się m.in. szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu? Są wytyczne

"Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność" - czytamy w opublikowanych wytycznych. Jak zaznacza resort, działania te powinny być prowadzone z jednoczesną dbałością o zachowanie reguł sanitarnych. Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne powinna być "rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne". 

Powrót do szkoły 2021 - sporo autonomii dla dyrektorów

"Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów" - czytamy w dokumencie. 

Powrót do szkoły 2021. Organizacja zajęć i wytyczne dla rodziców

Zgodnie z wytycznymi do szkoły uczęszczać będzie mógł uczeń bez objawów infekcji czy choroby zakaźnej oraz gdy nie został objęty obowiązkiem kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się również, o ile jest to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych - zaleca się przemieszczanie się pieszo i środkami indywidualnymi (np. rower, hulajnoga) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Uczniowie mogą być przyprowadzani oraz odbierani ze szkoły przez opiekunów, jeśli nie mają oni objawów infekcji, choroby zakaźnej oraz gdy nie zostali objęci obowiązkiem kwarantanny lub izolacji domowej. 

Ponadto przy wejściu do budynku powinny znaleźć się informacje dotyczące dezynfekowania rąk i instrukcja użycia środka dezynfekującego. "Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem". 

Opiekunowie, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, mogą wejść do budynku albo na teren obiektu, zachowując odpowiednie zasady: 

  • z dzieckiem/dziećmi może przyjść jeden opiekun, 
  • dystans od innych opiekunów z dzieckiem/dziećmi powinien wynosić co najmniej 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły powinien wynosić co najmniej 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

Powrót do szkoły we wrześniu - uczniowie muszą mieć maseczki

Według MEiN dziecko powinno zostać zaopatrzone przez rodziców w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, kiedy nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu. Rekomenduje się także stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), powinien natychmiast go odizolować od innych, najlepiej w odrębnym pomieszczeniu. O konieczności pilnego odebrania niezwłocznie powiadomieni powinni zostać rodzice - rekomenduje się własny środek transportu. 

Nauka od września 2021. Szkoła musi dbać, by uczniowie zachowali dystans społeczny

"Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego" - zaznacza resort. 

W miarę możliwości powinno ustalić się indywidualny harmonogram, plan dnia lub tygodnia dla danej klasy, w którym uwzględnione zostaną m.in.: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystanie ze stołówki szkolnej czy zajęcia na boisku.

Nauka w szkołach od września. Jedna klasa - jedna sala. Szkoła ma zapewnić nauczycielowi środki ochrony

W miarę możliwości jedna klasa powinna przebywać w wyznaczonej oraz stałej sali. Do grupy powinni być podporządkowani ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzone są przez różnych nauczycieli zaleca się: 

  • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
  • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
  • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Rok szkolny 2021/2022 - wytyczne. Sprzęty, których nie da się łatwo zdezynfekować - trzeba usunąć

Przedmioty oraz sprzęty znajdujące się w sali, których nie da się skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć albo zupełnie uniemożliwić do nich dostęp. Z kolei sprzęt i materiały, które są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych, należy regularnie czyścić i dezynfekować. 

"Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę" - dodaje MEiN. 

Sale, części wspólne (korytarze) powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć, w trakcie przerwy oraz w dni wolne od zajęć.

Powrót do szkoły, wrzesień 2021. Wyjście do lasu, parku - tak. Do zamkniętych przestrzeni - nie

Resort zaleca także korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

"Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego" - czytamy. W trakcie zajęć (w tym wychowania fizycznego), podczas których niemożliwe jest zachowanie dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń oraz gier kontaktowych. 

Powrót do szkoły 2021. Zajęcia świetlicowe

Według przedstawionych wytycznych zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych powinny zostać dodane zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii

"Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych - czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji" - rekomenduje resort. 

Powrót do szkoły 2021. Zajęcia pozalekcyjne

Zgodnie z rekomendacjami MEiN należy ustalić oraz upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, które organizowane są w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu.

Rekomendowana jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w małych grupkach lub w oddziałach klasowych z zachowaniem wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu konieczne jest mycie, dezynfekcja powierzchni dotykowych, a także dokładne wietrzenie sal. 

Powrót do szkoły 2021. Co z gastronomią? 

"Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe - zapewnienie środków ochrony osobistej" - czytamy. 

Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami oraz innymi pracownikami szkoły powinno się stosować maseczkę - rekomenduje się tutaj używanie maseczek chirurgicznych. 

Osoby pracujące w kuchni oraz na stołówce powinny często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Jeśli nie ma innych możliwości organizacyjnych, dopuszczalne jest spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, oczywiście z zachowaniem zasad bezpiecznego oraz higienicznego spożycia posiłku. 

Całą listę szczegółowych wytycznych MEiN na nowy rok szkolny 2021/2022 znajdziesz na stronie internetowej resortu. 

Więcej o: