Rekrutacja do przedszkoli rozpoczęta. Co warto wiedzieć?

Przełom lutego i marca to czas, kiedy w wielu samorządach rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli - w niektórych placówkach rekrutacja już ruszyła. Co rodzice powinni wiedzieć, chcąc zapisać swoje dziecko do przedszkola?

W wielu samorządach rozpoczęła się lub niebawem rozpocznie rekrutacja do przedszkoli publicznych, która odbywa się w dwóch etapach. Najpierw brane są pod uwagę kryteria ogólne określone w art. 131 prawa oświatowego, a następnie kryteria samorządowe. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, w ciągu siedmiu dni od podania listy kandydatów - możemy złożyć odwołanie.

PrzedszkoleWyrok WSA. Przedszkola mogą dawać więcej punktów za zaszczepienie dziecka

Rekrutacja do przedszkoli według prawa oświatowego

Według kryteriów przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, określonych w art. 131 prawa oświatowego, kandydat musi zamieszkiwać na obszarze danej gminy.

Często takich chętnych jest więcej niż liczby wolnych miejsc. Wtedy pod uwagę brane są inne czynniki, takie jak:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kolejki przed przedszkolami w nowy rok szkolnyKolejki przed przedszkolami. "Minimum 40 minut stania w deszczu", "Ależ paranoja"

Drugi etap rekrutacji do przedszkoli. Kryteria samorządowe

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku uzyskania wyników równorzędnych lub dysponowaniem przez placówki wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

Są to kryteria określone "z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych". Na drugim etapie może być brany pod uwagę na przykład dochód na osobę w rodzinie. Wszystkich kryteriów nie może być łącznie więcej niż sześć, a każde z nich może mieć inną wartość. Kryteria dodatkowe określane są przez każdy samorząd.

Jak podaje money.pl, znajomość kryteriów wewnętrznych jest ważna z jeszcze jednego powodu. Jeśli odmowa przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola wynika z powołania się na kryterium takiej placówki, to rodzicowi przysługuje prawo wszczęcia procedury odwoławczej. Opiekunowie mają siedem dni od podania listy przyjętych kandydatów - występują wtedy do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Na jej podstawie rodzic może wnosić odwołanie do dyrektora placówki.

Co z osobami zamieszkującymi poza obszarem gminy wybranej placówki?

Kandydaci, którzy nie zamieszkują na terenie gminy, mogą być przyjęci do placówki publicznej na jej terenie, jeśli po przeprowadzeniu obydwu etapów rekrutacji nadal są w niej wolne miejsca. 

Zobacz wideo Co przedszkolaki wiedzą o polityce? Zaskakująco dużo!
Więcej o: