Wydawanie numeru PESEL i dokumentów dla dzieci par jednopłciowych - Ministerstwo odpowiada RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na to, że kierownicy urzędów stanu cywilnego odmawiają transkrypcji aktów urodzenia, gdzie rodzice wskazani są jako osoby tej samej płci. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na pytania RPO.

Pytania Rzecznika Praw Obywatelskich zostały zadane w sierpniu i wiążą się z kwestą wpisywania (transkrypcji) zagranicznych aktów urodzenia do polskich akt w sytuacjach, gdy w zagranicznych dokumentach rodzice dziecka są tej samej płci. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji urzędnik nie może odmówić wydania dziecku polskiego dowodu lub nadania mu numeru PESEL.

Ministerstwo Cyfryzacji: urząd nie może odmówić dziecku wydania dowodu lub numeru PESEL

Jeśli w zagranicznym akcie urodzenia rodzice wskazani są jako osoby tej samej płci, to - zgodnie z odpowiedzią Marka Zagórskiego - organ gminy powinien z urzędu przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Wtedy w rejestrze wpisywany jest "brak danych ojca lub matki".

Rzecznik zapytał Ministerstwo Cyfryzacji, czy możliwe jest dostosowanie aplikacji służącej do nadawania numerów PESEL w przypadkach aktów urodzeń dzieci, w których rodzice są osobami tej samej płci. Marek Zagórski odpowiedział, że "mając świadomość różnorodności zdarzeń - np. specyfiki danych cudzoziemców, którzy nabyli obywatelstwo polskie - przewidziano możliwość ich oznaczenia jako 'brak danych', co nie uniemożliwia nadania numeru PESEL". Dodatkowo nie ma przeszkód, by przy nadawaniu numeru PESEL dziecka w Polsce podać numer zagranicznego aktu urodzenia dziecka.

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji urząd powinien nadać takiemu dziecku PESEL albo wydać dowód osobisty lub paszport. Musi jednak umieścić wzmiankę, że ojciec lub matka dziecka nie są znani, a dziecko nie zostało przysposobione przez osoby różnej płci.

Na koniec Marek Zagórski podkreślił, że przekazanie organom administracji wyjaśnień i zaleceń postępowania w tym obszarze należy do kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zobacz wideo Politycy PiS uderzają w LGBT. Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje
Więcej o: