Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zabiera głos w sprawie komentarzy na temat osób LGBT. "Są haniebne"

W ostatnich dniach, w związku z kampanią prezydencką, na temat osób należących do społeczności LGBT+ padło wiele krzywdzących słów. Stanowisko w tej sprawie postanowił zająć Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publikujemy je w całości poniżej.

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. - Apel w sprawie zwalczania mowy nienawiści i pogardy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

[Art. 30 Konstytucji RP]

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

[Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP]

Komitet Bioetyki apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego, w szczególności do polityków większości parlamentarnej oraz sympatyzujących z nimi dziennikarzy, o zaprzestanie wygłaszania i rozpowszechnia nienawistnych, pogardliwych i dehumanizujących komentarzy na temat osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe (LGBT - lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual).

Komentarze te są haniebne i niedopuszczalne. Naruszają godność i podstawowe prawa każdego człowieka, w tym prawo do równego traktowania i do równego szacunku. Zadają ból i rany psychiczne osobom identyfikującym się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe oraz ich najbliższym. Są wyrazem pogardy i nienawiści, która może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia całych grup społecznych, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy wobec mniejszości seksualnych.

Takie komentarze podtrzymują uprzedzenia i stereotypy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe, które nie mają żadnego potwierdzenia w aktualnej wiedzy naukowej, w szczególności wiedzy z zakresu nauk biomedycznych i nauk społecznych.

Komitet Bioetyki przypomina, że:

  • Orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji i ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Nie można się nią zarazić. Nie można jej komuś zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji. We współczesnej nauce dominuje przekonanie - oparte na wynikach badań naukowych - że orientacja seksualna człowieka jest wrodzona i determinowana przez czynniki biologiczne (genetyczne, hormonalne), psychologiczne i społeczne.
  • Orientacja homoseksualna i biseksualna nie jest chorobą ani zaburzeniem psychicznym, ani też jakąkolwiek inną patologią. Jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności. Nie można jej "wyleczyć". W trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie praw osób nieheteronormatywnych, prawo wielu państw zakazuje stosowania tzw. "terapii" reparatywnych czy konwersyjnych, których celem jest właśnie "wyleczenie" pacjenta z homoseksualizmu albo biseksualizmu.
  • Nie ma żadnego związku między orientacją seksualną a skłonnościami pedofilskimi.

Komitet Bioetyki stoi na stanowisku, że:

  • Żadna organizacja polityczna i społeczna nie powinna tolerować w swoich szeregach osób posługujących się mową nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Żadna uczelnia wyższa, placówka oświatowa i jednostka naukowa nie powinna współpracować z osobami posługującymi się mową nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Żaden dziennikarz nie powinien publikować lub emitować treści, które mają postać mowy nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Osoby, które posługują się mową nienawiści, powinny ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

Komitet Bioetyki przestrzega przed społecznymi konsekwencjami tolerowania lub obojętności wobec przejawów mowy nienawiści i pogardy używanej w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej. Przyzwolenie na naruszanie godności i praw członków jednej grupy społecznej może rodzić przyzwolenie na dyskryminację innych grup i jednostek ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, płeć lub inną cechę.

Zobacz wideo Adam Bodnar: Pociesza mnie, że społeczeństwo jest mądrzejsze niż politycy
Więcej o: