Rządowy projekt ustawy ws. koronawirusa w Sejmie. W nim m.in. wytyczne dla pracodawców i rodziców

W niedzielę wieczorem na stronie Sejmu opublikowano rządowy projekt ustawy dotyczący koronawirusa. Precyzuje on zadania poszczególnych szczebli władzy, nadaje nowe uprawnienia niektórym ministrom. Są też wytyczne dla pracodawców i rodziców oraz wskazania, kiedy może dojść do objęcia kogoś przymusową kwarantanną lub hospitalizacją.

Sejm w poniedziałek o godz.10 zbierze się w sprawie koronawirusa, zapowiedziano już, że tego dnia rząd przedstawi informację na temat obecnej sytuacji.

W niedzielę wieczorem, na kilkanaście godzin przed startem obrad parlamentu, na stronach Sejmu opublikowano natomiast rządowy projekt ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych".

Projekt rządowy trafi do Komisji Zdrowia, której posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.45 w poniedziałek. Na tej samej komisji będą rozpatrywane dwa podobne projekty - własną ustawę w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Zobacz wideo

Rządowy projekt ustawy ws. koronawirusa. Przepisy dla pracodawców

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ustawa ma na celu uściślenie procedur, jakie mają obowiązywać, gdy potwierdziłoby się, że w Polsce są osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Co więcej, doprecyzowuje sposób, w jaki świadczona będzie opieka zdrowotna "dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą (COVID-19).

Czytaj więcej: Znowu mnożyły się pytania o koronawirusa w Polsce. Rzecznik rządu wieczorem przeciął spekulacje

Jest także wzmianka o tym, jak postępować mają pracodawcy w razie wystąpienia podejrzenia koronawirusa:

W projekcie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu - praca zdalna.

Ustawa zakłada też wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców:

Zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Możliwa przymusowa kwarantanna w razie podejrzenia koronawirusa

W rządowej ustawie zapisano również, że mając na celu zapobiegnięcie szerzenia się zakażań i chorób zakaźnych "osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji".

Z kolei osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi "podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni".

Sama kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, aż do momentu stwierdzenia, że nie ma zagrożenia. Z kolei minister zdrowia określi - rozporządzeniem - jakie choroby powodują "obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego". 

Jednocześnie czytamy, że władza nie będzie ponosić odpowiedzialności w razie szkód, które powstałyby w trakcie walki z epidemią:

Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, z zastrzeżeniem, art. 9 ust. 5.

Projekt w razie wystąpienia koronawirusa. Ministrowie będą mogli zamykać szkoły i uczelnie

Poza tym ustawa - jeśli zostanie przyjęta w obecnej formie - znosi wymóg stosowania Prawa zamówień publicznych, jeśli przedmiotem zamówienia są "towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19".

Czytaj więcej: Koronawirus dotarł do Czech. Trzy osoby zakażone, niedawno wróciły z Włoch

Projekt daje nowe uprawnienia ministrowi edukacji - będzie on mógł poprzez rozporządzenie ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie szkół na obszarze całej Polski lub jej części. Podobnie w przypadku ministra nauki, który takie rozporządzenie będzie mógł wydać dla uczelni wyższych.

W związku z zagrożeniem epidemii w ustawie zapisano, że przepisy wchodzą w życie "z dniem następującym po dniu ogłoszenia", czyli natychmiastowo. Na sam koniec projektu wskazane jest natomiast, skąd będą pochodzić ewentualne środki na walkę z koronawirusem:

W roku 2020 środki rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mogą być przeznaczone także na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Więcej o: