Komentarze (49)
Legnica. Prokuratura bada sprawę amerykańskich filmowców. Mieli szukać "skarbu" bez zezwoleń
Zaloguj się
Pokaż wcześniejsze komentarze
 • beton44

  Oceniono 21 razy -1

  Harcownicy ustawy 447 ruszyli do wstępnego boju o pożydowskie znaczki ???

 • lolik52

  Oceniono 4 razy -2

  Legnicka prokuratura bada sprawę niezgłoszonych przez amerykańskich filmowców poszukiwań w kamienicy przy ul. Tatarskiej. Ekipa z USA szukała tam "skarbu", czyli cennych znaczków skradzionych przez nazistów, bez wiedzy mieszkańców.

  -prokuratura to sobie może badać i tak im nic nie zrobią,no może pocałują w dudę na pożegnanie,takie mają pełnomocnictwo inaczej Polska nie zobaczy f 35,może tylko na ekranie...

 • lignan

  Oceniono 18 razy -2

  Goowno pewnie warte znaczki, ale zaraz się upomną, że to mienie bezspadkowr i się zaraz upomną o kilkanaście milionów $ na światowy kongres. Ranne Adam już nagłaśnia...

 • antobojar1

  Oceniono 5 razy -3

  .. panoszą się jak na swoim...
  .. rozwiązać konkordat.. wystąpić z NATO.. wprowadzić wizy dla yankesów i Britoli..
  ... ponieważ boga nie ma, uznać modlitwę Tuwima za manifest polityczny.. i realizować punkt po punkcie...

  Modlitwa (My ludzie skromni, ludzie prości)
  Autorem wiersza jest Julian Tuwim

  My lu­dzie skrom­ni, lu­dzie pro­ści,
  Żadni nad­lu­dzie ni ol­brzy­my,
  Boga o inną moc pro­si­my,
  O inną dro­gę do wiel­ko­ści:

  Chmu­ry nad nami roz­pal w łunę,
  Uderz nam w ser­ca zło­tym dzwo­nem,
  Otwórz nam Pol­skę, jak pio­ru­nem
  Otwie­rasz nie­bo za­chmu­rzo­ne.
  Daj nam uprząt­nąć dom oj­czy­sty
  Tak z na­szych zgliszcz i ruin świę­tych
  Jak z grze­chów na­szych, win prze­klę­tych.
  Niech bę­dzie bied­ny, ale czy­sty
  Nasz dom z cmen­ta­rza po­dźwi­gnię­ty.
  Zie­mi, gdy z mar­twych się obu­dzi
  I brzask wol­no­ści ją ozło­ci,
  Daj rzą­dy mą­drych, do­brych lu­dzi,
  Moc­nych w mą­dro­ści i do­bro­ci.
  A kie­dy lud na nogi sta­nie,
  Nie­chaj pod­nie­sie pięść ży­la­stą:
  Daj pra­cu­ją­cym we wła­da­nie
  Plon pra­cy ich we wsi i mia­stach,
  Ban­kier­stwo roz­pędź - i spraw, Pa­nie,
  By pie­niądz w pie­niądz nie po­ra­stał.
  Pysz­nych po­ko­ra niech uzbroi,
  Po­kor­nym gniew­nej dumy przy­daj,
  Po­ucz nas, że pod słoń­cem Two­im
  "Nie mas Gre­czy­na ani Żyda".
  Pu­szą­cym się, na­dy­ma­ją­cym
  Strąć z gło­wy ich ko­ro­nę głu­pią,
  A war­czą­ce­mu wiel­ko­rząd­cy
  Na biur­ku po­staw czasz­kę tru­pią.
  (. . . . . . . . . . .)
  Pio­ru­nem ruń, gdy w imię sła­wy
  Py­sza­łek chwy­ci broń do ręki,
  Nie do­puść, żeby miecz nie­pra­wy
  Miał za rę­ko­jeść krzyż Twej męki.
  Niech się wy­peł­ni do­bra wola
  Szla­chet­nych serc, co w klę­sce wzro­sły,
  Przy­wróć nam chleb z pol­skie­go pola,
  Przy­wróć nam trum­ny z pol­skiej so­sny.
  Lecz nade wszyst­ko - sło­wom na­szym,
  Zmie­nio­nym chy­trze przez krę­ta­czy,
  Je­dy­ność przy­wróć i praw­dzi­wość:
  Niech pra­wo za­wsze pra­wo zna­czy,
  A spra­wie­dli­wość - spra­wie­dli­wość.
  Niech wię­cej Twe­go brzmi imie­nia
  W uczyn­kach lu­dzi niż w ich pie­śni,
  Głup­com odej­mij dar ma­rze­nia,
  A sny szla­chet­nych ucie­le­śnij.
  Spraw, by­śmy bło­go­sła­wić mo­gli
  Po­żar, co znisz­czył nas do­by­tek,
  Je­śli oczysz­cza­ją­cym ogniem
  Bę­dzie dla na­szych dusz nad­gni­tych.
  Każ­da niech Pol­ska bę­dzie wiel­ka:
  Sy­nom jej du­cha czy jej cia­ła
  Daj wiel­kość serc, gdy bę­dzie wiel­ka,
  I wiel­kość serc, gdy bę­dzie małą.
  Wtło­czo­nym mię­dzy dzicz nie­miec­ką
  I nowy na­ród stu na­ro­dów -
  Na wschód gra­ni­cę daj są­siedz­ką,
  A wiecz­ną prze­paść od za­cho­du.
  Dło­nie Twe, z któ­rych krew się to­czy,
  Ra­zem z gwoź­dzia­mi wy­rwij z krzy­ża
  I za­kryj, za­kryj nimi oczy,
  Gdy się czas ze­msty bę­dzie zbli­żał.
  Przy­zwól nam zła­mać Za­kon Pań­ski,
  Gdy brnąć bę­dzie­my do War­sza­wy
  Przez Ta­try mar­twych ciał ger­mań­skich,
  Przez Bał­tyk wra­żej krwi szu­bra­wej.
  ...A gdy bę­dzie­my, w Ne­kro­po­lu,
  Przy­bli­żać się do Twych przed­mie­ści,
  Klęk­nie­my kwa­ran­tan­ną w polu,
  Na­dziei peł­ni i bo­le­ści:
  Na­dzie­ją - że nam przy­ja­cie­le
  Na­prze­ciw wyj­dą z Mia­sta Krzy­żów,
  Nio­są­cy w oczach prze­ba­cze­nie
  I łzy ra­do­ści a nie wy­rzut.
  Bo­le­ści - że nam nie po­mo­gą
  Te łzy ni ła­ska, ni wi­ta­nie...
  MILCZĄCE mię­dzy nami sta­nie
  Zja­wą zło­wro­gą.

 • hermann.kirsch

  Oceniono 5 razy -3

  bunga-bunga - 200% racji, podzielam.

 • gefreiterhaber

  Oceniono 11 razy -5

  o znaczki wystapil juz 328 letni obywatel USA, zagrozil rowniez sankcjami za lamanie konstutycji i anty …… .

 • angelus-silesius

  Oceniono 18 razy -10

  Filmowcy z USA szukali w Legnicy znaczków skradzionych przez nazistów.
  W Legnicy, czyli w staropolskim mieście na staropolskich ziemiach :-DDD

  Zaś na to, by w Legnicy uczcić Tatarów ulicą Tatarską może wpaść wyłącznie takie zwierzątko jak turański poltoń.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX