Filmowcy z USA szukali w Legnicy znaczków skradzionych przez nazistów. Zainteresowała się prokuratura

Legnicka prokuratura bada sprawę niezgłoszonych przez amerykańskich filmowców poszukiwań w kamienicy przy ul. Tatarskiej. Ekipa z USA szukała tam "skarbu", czyli cennych znaczków skradzionych przez nazistów, bez wiedzy mieszkańców.

Amerykańscy filmowcy tworzą "The Liegnitz Plot", który od zupełnie innej strony pokazuje historię II wojny światowej. Produkcja skupia się na postaci nazisty Rudolfa Wahlmanna, który miał przed końcem wojny, w 1945 roku, ukryć cenne znaczki skradzione przez Niemców. Ten "skarb" miał schować w piwnicach kamienicy przy ul. Tatarskiej 1 w Legnicy.

Filmowcy zamierzają nie tylko stworzyć film, ale oddać cenne znaczki ich prawowitym właścicielom. Prace ruszyły jeszcze w 2015 roku, ale jak przypomina portal legnica.naszemiasto.pl, amerykańska ekipa filmowa okłamała wtedy mieszkańców kamienicy przy ul. Tatarskiej 1.

>>> Prezydenci Polski i Niemiec na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu

Zobacz wideo

Amerykanie utrzymywali, że szykują film o historii miłosnej z lat 30. z Legnicy (Liegnitz). "To oczywiście nie była prawda, a kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne, lokatorzy wyprosili ze swojego budynku filmowców" - opisywał lokalny portal. Ekipa Amerykanów wróciła w styczniu 2020 roku do Polski i również wtedy mieszkańcy kamienicy podnosili, że nie pozwolą na poszukiwanie skarbu w piwnicy. Co ważne, w 2015 roku ekipie z USA nic nie udało się znaleźć.

Prokuratura bada sprawę poszukiwań w kamienicy w Legnicy

W połowie stycznia amerykańscy filmowcy zorganizowali nawet konferencję w tej sprawie, wyjaśniając swoje zachowanie sprzed lat. Jak tłumaczyli, zataili swoje prawdziwe zamiary, ponieważ bali się rozgłosu, że w Polskę pójdzie wieść o tym, że w Legnicy jest "skarb", którego ktoś poszukuje. Rok 2015 odgrywa w tej historii kluczową rolę - wtedy zapanowała gorączka poszukiwań "złotego pociągu".

Przyznając się do prowadzenia poszukiwań w piwnicy przy ul. Tatarskiej, Amerykanie doprowadzili do tego, że w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy pojawiło się zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jak wyjaśniała serwisowi legnica.naszemiasto.pl Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, policja pod nadzorem śledczych prowadzi czynności sprawdzające pod kątem "prowadzeniu wykopalisk w celu pozyskania przedmiotów z czasów II wojny światowej, bez odpowiednich zezwoleń".

Takie przestępstwo jest opisane w art. 109c. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
Więcej o:
Komentarze (49)
Legnica. Prokuratura bada sprawę amerykańskich filmowców. Mieli szukać "skarbu" bez zezwoleń
Zaloguj się
 • rabbi.rozencwajg

  Oceniono 3 razy 1

  Niemcy ukradli, naziści ukryli i tylko wszędzie pełno polskich antysemitów...

 • naw18

  Oceniono 2 razy 0

  Ambasador USA postawi Ziobre do pionu. Kto to widzial aby lennik śmiał zabraniac czegos wyslannikom suwerena?

 • geruzja

  Oceniono 2 razy 2

  Za pozwoleniem polskich władz.

 • huseybloke1978

  Oceniono 3 razy 1

  Po przeczytaniu tego artykułu wiem jedno: Prokurator rejonowy z Legnicy pojedzie w tym roku z rodziną na bardo fajne, zagraniczne wakacje!

 • barakuda62

  Oceniono 5 razy 3

  Co ważne, w 2015 roku ekipie z USA nic nie udało się znaleźć
  ..............................
  A teraz chcą znaleźć?
  Nie po to ich mieszkańcy wypier... by ci mieli jeszcze coś znaleźć, te piwnice zostały już przekopane do poziomu pokładów węgla i niczego ta już znaleźć się nie da.

 • antobojar1

  Oceniono 5 razy -3

  .. panoszą się jak na swoim...
  .. rozwiązać konkordat.. wystąpić z NATO.. wprowadzić wizy dla yankesów i Britoli..
  ... ponieważ boga nie ma, uznać modlitwę Tuwima za manifest polityczny.. i realizować punkt po punkcie...

  Modlitwa (My ludzie skromni, ludzie prości)
  Autorem wiersza jest Julian Tuwim

  My lu­dzie skrom­ni, lu­dzie pro­ści,
  Żadni nad­lu­dzie ni ol­brzy­my,
  Boga o inną moc pro­si­my,
  O inną dro­gę do wiel­ko­ści:

  Chmu­ry nad nami roz­pal w łunę,
  Uderz nam w ser­ca zło­tym dzwo­nem,
  Otwórz nam Pol­skę, jak pio­ru­nem
  Otwie­rasz nie­bo za­chmu­rzo­ne.
  Daj nam uprząt­nąć dom oj­czy­sty
  Tak z na­szych zgliszcz i ruin świę­tych
  Jak z grze­chów na­szych, win prze­klę­tych.
  Niech bę­dzie bied­ny, ale czy­sty
  Nasz dom z cmen­ta­rza po­dźwi­gnię­ty.
  Zie­mi, gdy z mar­twych się obu­dzi
  I brzask wol­no­ści ją ozło­ci,
  Daj rzą­dy mą­drych, do­brych lu­dzi,
  Moc­nych w mą­dro­ści i do­bro­ci.
  A kie­dy lud na nogi sta­nie,
  Nie­chaj pod­nie­sie pięść ży­la­stą:
  Daj pra­cu­ją­cym we wła­da­nie
  Plon pra­cy ich we wsi i mia­stach,
  Ban­kier­stwo roz­pędź - i spraw, Pa­nie,
  By pie­niądz w pie­niądz nie po­ra­stał.
  Pysz­nych po­ko­ra niech uzbroi,
  Po­kor­nym gniew­nej dumy przy­daj,
  Po­ucz nas, że pod słoń­cem Two­im
  "Nie mas Gre­czy­na ani Żyda".
  Pu­szą­cym się, na­dy­ma­ją­cym
  Strąć z gło­wy ich ko­ro­nę głu­pią,
  A war­czą­ce­mu wiel­ko­rząd­cy
  Na biur­ku po­staw czasz­kę tru­pią.
  (. . . . . . . . . . .)
  Pio­ru­nem ruń, gdy w imię sła­wy
  Py­sza­łek chwy­ci broń do ręki,
  Nie do­puść, żeby miecz nie­pra­wy
  Miał za rę­ko­jeść krzyż Twej męki.
  Niech się wy­peł­ni do­bra wola
  Szla­chet­nych serc, co w klę­sce wzro­sły,
  Przy­wróć nam chleb z pol­skie­go pola,
  Przy­wróć nam trum­ny z pol­skiej so­sny.
  Lecz nade wszyst­ko - sło­wom na­szym,
  Zmie­nio­nym chy­trze przez krę­ta­czy,
  Je­dy­ność przy­wróć i praw­dzi­wość:
  Niech pra­wo za­wsze pra­wo zna­czy,
  A spra­wie­dli­wość - spra­wie­dli­wość.
  Niech wię­cej Twe­go brzmi imie­nia
  W uczyn­kach lu­dzi niż w ich pie­śni,
  Głup­com odej­mij dar ma­rze­nia,
  A sny szla­chet­nych ucie­le­śnij.
  Spraw, by­śmy bło­go­sła­wić mo­gli
  Po­żar, co znisz­czył nas do­by­tek,
  Je­śli oczysz­cza­ją­cym ogniem
  Bę­dzie dla na­szych dusz nad­gni­tych.
  Każ­da niech Pol­ska bę­dzie wiel­ka:
  Sy­nom jej du­cha czy jej cia­ła
  Daj wiel­kość serc, gdy bę­dzie wiel­ka,
  I wiel­kość serc, gdy bę­dzie małą.
  Wtło­czo­nym mię­dzy dzicz nie­miec­ką
  I nowy na­ród stu na­ro­dów -
  Na wschód gra­ni­cę daj są­siedz­ką,
  A wiecz­ną prze­paść od za­cho­du.
  Dło­nie Twe, z któ­rych krew się to­czy,
  Ra­zem z gwoź­dzia­mi wy­rwij z krzy­ża
  I za­kryj, za­kryj nimi oczy,
  Gdy się czas ze­msty bę­dzie zbli­żał.
  Przy­zwól nam zła­mać Za­kon Pań­ski,
  Gdy brnąć bę­dzie­my do War­sza­wy
  Przez Ta­try mar­twych ciał ger­mań­skich,
  Przez Bał­tyk wra­żej krwi szu­bra­wej.
  ...A gdy bę­dzie­my, w Ne­kro­po­lu,
  Przy­bli­żać się do Twych przed­mie­ści,
  Klęk­nie­my kwa­ran­tan­ną w polu,
  Na­dziei peł­ni i bo­le­ści:
  Na­dzie­ją - że nam przy­ja­cie­le
  Na­prze­ciw wyj­dą z Mia­sta Krzy­żów,
  Nio­są­cy w oczach prze­ba­cze­nie
  I łzy ra­do­ści a nie wy­rzut.
  Bo­le­ści - że nam nie po­mo­gą
  Te łzy ni ła­ska, ni wi­ta­nie...
  MILCZĄCE mię­dzy nami sta­nie
  Zja­wą zło­wro­gą.

 • duckoff

  Oceniono 2 razy 0

  Czuję, że Mosbacher już pisze list do rządu polskiego.

 • lolik52

  Oceniono 4 razy -2

  Legnicka prokuratura bada sprawę niezgłoszonych przez amerykańskich filmowców poszukiwań w kamienicy przy ul. Tatarskiej. Ekipa z USA szukała tam "skarbu", czyli cennych znaczków skradzionych przez nazistów, bez wiedzy mieszkańców.

  -prokuratura to sobie może badać i tak im nic nie zrobią,no może pocałują w dudę na pożegnanie,takie mają pełnomocnictwo inaczej Polska nie zobaczy f 35,może tylko na ekranie...

 • lubat

  Oceniono 2 razy 0

  "Ekipa z USA szukała tam "skarbu", czyli cennych znaczków skradzionych przez nazistów, bez wiedzy mieszkańców."
  Ekipa szukała znaczków bez wiedzy mieszkańców, czy znaczki zostały skradzione bez ich wiedzy?;)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX