Sędziowie TK w stanie spoczynku piszą do prezydenta. "Zmasowane ataki organizowane przez struktury państwowe"

Dziesięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku domaga się uchwalenia nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wzywają również do zaprzestania "hejterskich ataków" dokonywanych przez "struktury państwowe lub osoby zatrudnione w tych strukturach".

W zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oświadczeniu sędziowie TK w stanie spoczynku powołują się na wydany 19 listopada wyrok TSUE ws. KRS i Izby Nadzwyczajnej SN. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, polski Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej.

Sędziowie piszą do prezydenta

Dziesięciu sędziów domaga się "jak najszybszego przywrócenia systemu powoływania sędziów" zgodnego z "zasadami i wartościami unijnymi". W oświadczeniu sędziowie przekonują, że aby polski wymiar sprawiedliwości mógł być uważany za niezależny od władzy wykonawczej "należy bez zbędnej zwłoki przygotować i uchwalić nową regulację dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa", która "powinna gwarantować taki sposób wyłaniania 15 sędziów-członków KRS, który będzie zgodny z systemową, historyczną i funkcjonalną wykładnią art. 187 Konstytucji, powodujący, iż sędziowie ci będą spełniać wymogi niezawisłości i bezstronności, a także sprawiedliwości zapisane w art. 45 Konstytucji".

Sygnatariusze oświadczenia piszą również, że "sędziowie polscy są adresatem zmasowanych ataków organizowanych przez struktury państwowe lub osoby zatrudnione w tych strukturach (Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa). Rzeczpospolita Polska powinna chronić sędziów przed atakami hejterskimi w imię konstytucyjnego nakazu poszanowania i ochrony godności człowieka oraz obowiązku zachowania powagi państwa".

Według ustaleń RMF, oświadczenie przesłane zostało do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra sprawiedliwości.

Pod dokumentem podpisali się Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat, Wojciech Hermeliński, Ewa Łętowska, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Andrzej Zoll, Adam Strzembosz.