Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Pomoc osobom starszym w głosowaniu w trakcie eurowyborów

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Osoby, które w dniu głosowania ukończą 75. rok życia mogą głosować w wyborach za pośrednictwem pełnomocnika. Pozostałe osoby starsze będą mogły skorzystać z pomocy w dotarciu do lokali wyborczych.
Zobacz wideo

Udogodnienia dotyczące udziału osób starszych i niepełnosprawnych w wyborach określane jest na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby starsze mogą liczyć na pomoc w wyborach - ich głos może zostać oddany przez pośrednika.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Profesjonalna pomoc osobom starszym w trakcie Eurowyborów

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończyli 75. rok życia mogą zagłosować przez pełnomocnika. Wcześniej jednak należy wypełnić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz uzyskać zgodę pełnomocnika na przyjęcie uprawnienia do głosowania w imieniu takiej osoby. Wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie miasta lub wysłać wszystkie dokumenty pocztą. Także rodzina, znajomy lub sąsiad może złożyć taki wniosek w imieniu osoby starszej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 13 maja.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej dzielnicy co osoba, która potrzebuje pomocy pełnomocnika lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Funkcji tej nie może sprawować mąż zaufania, obserwator społeczny, kandydat startujący w wyborach lub osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania tego wyborcy. Zazwyczaj pełnomocnikiem zostaje osoba z rodziny, znajomy lub sąsiad. Pełnomocnictwo udzielane jest jednej osobie, są jednak wyjątki, kiedy może być dwóch pełnomocników - dzieje się tak, gdy co najmniej jedną osobą udzielającą pełnomocnictwa jest ojciec, matka, dziadek, babcia, syn, córka, wnuk, wnuczka, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia.

We wniosku o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach muszą znaleźć się dane zgłaszającego: imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres zamieszkania pełnomocnika i wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Gotowy formularz dostępny jest na stronach urzędów miast oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie pomocy od pełnomocnika - w piśmie musi znaleźć się imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby, która ma zostać pełnomocnikiem. Osoby niepełnosprawne muszą dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jak można pomóc osobom starszym dotrzeć do urn w trakcie Eurowyborów?

Na kilka dni przed wyborami na stronach miast pojawią się informacje dotyczące transportu dla osób niepełnosprawnych i mających trudność z poruszaniem się. Podczas ostatnich wyborów samorządowych informacja dotycząca ułatwień pojawiła się na 5 dni przed datą głosowania. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na bezpłatny transport w formie "od drzwi do drzwi" czyli od miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są przez urzędy w formie telefonicznej lub mailowej. 

Osoby, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się, ale nie wymagają specjalistycznego transportu (np. osoby starsze) mogą w dniu wyborów zgłaszać się do Straży Miejskiej z prośbą o transport do lokali wyborczych. Zazwyczaj wyznaczany jest specjalny numer, pod którym można kontaktować się w sprawie transportu. Numer ten również zostanie podany na stronie miast na kilka dni przed wyborami.

Więcej o: