Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak zostać członkiem komisji obwodowej w wyborach do Europarlamentu

W maju obywatele Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli do parlamentu Europejskiego. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej podano już informacje na temat diety członków komisji wyborczej.
Zobacz wideo

W dniach od 23 do 26 maja tego roku wszyscy pełnoletni obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zanim do tego dojdzie, komisje wyborcze we wszystkich krajach muszą wyłonić członków, którzy będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Wymogi na członka obwodowej komisji w wyborach do Europarlamentu

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być pełnoletnia osoba posiadająca polskie obywatelstwo (najpóźniej w dniu zgłoszenia do komisji musi mieć ukończone 18 lat). Ponadto kandydat nie może być pozbawiony praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu. W obwodowej komisji wyborczej nie mogą zasiadać bliscy krewni i powinowaci osób startujących w wyborach w danym okręgu, dla którego zwoływana jest komisja. Zgodnie z prawem w takich komisjach nie mogą zasiadać małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci i wnuki.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem urzędu gminy, na terenie której znajduje siedziba danej komisji. Następnie wniosek trafia do urzędnika wyborczego, który wpisuje dane kandydata do informatycznego systemu WOW (Wsparcia Organów Wyborczych). Prawo do zgłoszenia kandydatów mają też pełnomocnicy wyborczy komitetów.

Zgłoszenie musi wpłynąć do urzędu gminy najpóźniej na 30 dni przed dniem wyborów. Po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń wyłaniany jest skład komisji, który niezwłocznie podawany jest do publicznej wiadomości. Dokonuje się tego przez wywieszenie spisu w urzędzie gminy, umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Obowiązki obwodowej komisji w wyborach do Europarlamentu

Komisje obwodowe odpowiedzialne są za prawidłowy przebieg głosowania - członkowie komisji zajmują się m.in. formalnościami dotyczącymi przeprowadzenia wyborów w danym obwodzie czy czuwania nad przestrzeganiem prawa wyborczego w dniu głosowania. Później odpowiadają także za liczenie głosów i podanie ich do wiadomości publicznej.

Wynagrodzenie członka obwodowej komisji w wyborach do Europarlamentu

Zgodnie z informacjami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą diety członków komisji będą podczas majowych wyborów parlamentarnych wyższe, niż w ubiegłych latach. Wynagrodzenie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej wyniesie w tym roku 500 złotych, a jego zastępca otrzyma 400 złotych (wcześniej otrzymywali oni kolejno 200 i 180 złotych). PKW podwyższyła także dietę członków OKW - podczas majowych wyborów zarobią oni 350 złotych, wcześniej otrzymywali diety w wysokości 160 złotych.

Zobacz wideo
Więcej o: