Prymas przeprosił ofiary księży pedofilów w swojej Archidiecezji. "Mamy wiedzę o pięciu osobach"

- Nie dość mówienia o ich krzywdzie, o krzywdzie wyrządzonym im samym, ich rodzinom, a także wspólnocie Kościoła - tak o ofiarach księży pedofilów mówił podczas konferencji prasowej prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Jak stwierdził, wie o pięciu osobach, które w latach 1990-2018 miały być ofiarami księży Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ujawnił też wytyczne, które dotyczą ochrony dzieci i młodzieży.
Zobacz wideo

- Chciałbym publicznie przeprosić wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży naszej archidiecezji [Archidiecezji Gnieźnieńskiej - red.] - mówił na konferencji prasowej w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak.

Nie dość mówienia o ich krzywdzie, o krzywdzie wyrządzonym im samym, ich rodzinom, a także wspólnocie Kościoła. Osoby te zostały przyjęte i wysłuchane, a tym, którzy tego potrzebowali, została też udzielona pomoc materialna

- dodał duchowny.

W marcu Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszono łącznie 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. Z raportu przygotowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że łączna liczba ofiar wykorzystania seksualnego we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach wyniosła 625.

Ofiary księży w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Arcybiskup Wojciech Polak stwierdził na konferencji, że w przypadku Archidiecezji Gnieźnieńskiej duchowni wiedzą o czterech księżach pedofilach i ich pięciu ofiarach. Podkreślił, że wszystkie sytuacje "zostały zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał także przed organami państwa".

- Jedna z nich skończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, tutaj była mowa o trzech osobach wykorzystanych. Druga zakończyła się natomiast czasową karą zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na okres 5 lat, tu była jedna osoba wykorzystana. Organy ścigania umorzyły tę sprawę - wyjaśnił prymas.

 

Trzeci z przypadków miał dotyczyć przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich. - Tu zapadł wyrok sądowy w zawieszeniu i wyrok procesu kanonicznego. Do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku, w którym przebywają osoby z problemami, również duchowni, otrzymując tam profesjonalną pomoc terapeutyczną - podkreślił abp Wojciech Polak.

- Czwarta sytuacja dotyczy wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej. To postępowanie jest wciąż w toku, a ksiądz został zwolniony z obowiązków duszpasterskich, przebywa w odosobnieniu, mając zakaz podejmowania jakichkolwiek działań duszpasterskich. Postępowanie kanoniczne zostało oczywiście zgłoszone do Kongregacji Nauki Wiary - zaznaczył.

Wytyczne Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Prymas przedstawił również "Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Gnieźnieńskiej". W dokumencie czytamy m.in., że "każde działanie sprawcy, niezależnie od czasu trwania, w celu wykorzystania małoletniego dla uzyskania satysfakcji seksualnej już samo w sobie jest przestępstwem".

Arcybiskup w przypadku uzasadnionych podejrzeń odnoszących się do jakiegoś duchownego powinien podjąć zdecydowane działania prewencyjne, tymczasowo lub na stałe kierując domniemanego podejrzanego do takiego miejsca pobytu i pracy, w której nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z dziećmi i młodzieżą lub osobami, w stosunku do których dopuścił się nagannego zachowania

- brzmi fragment wytycznych.

W zaleceniach znalazł się również zapis, który nakazuje otoczenie "właściwą troską duszpasterską", a także ułatwienie "specjalistycznej pomocy duchowej i psychologicznej oraz prawnej" ofierze seksualnego wykorzystania oraz jej bliskim.

Na ile to możliwe upewnić się, czy podane informacje są prawdziwe, ale w razie wątpliwości nigdy nie sugeruj danej osobie, że "nic wielkiego się nie stało", nie kwestionuj jej doświadczenia i nie wydawaj pochopnych sądów. (...) Należy unikać wszystkiego, co miałoby pozór działań mających na celu wyciszenie lub zatuszowanie sprawy, a nie prowadziłoby do dojścia do pełnej prawdy

- radzi w dokumencie Archidiecezja Gnieźnieńska.

Wytyczne wskazują także, że duchowni nie mogą "wyręczać dzieci i młodzieży, ani pomagać im w czynnościach natury osobistej (toaleta, mycie się, przebieranie itp.), o ile są oni w stanie wykonać te czynności samodzielnie".

Jeżeli sami wychowankowie ze względu na wiek albo własne ograniczenia nie są w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, pomocy zawsze powinni udzielać świeccy, najlepiej tej samej płci

- czytamy w zaleceniach.

Zobacz wideo
Więcej o: