Zmiany w programie 500 plus. Świadczenia na pierwsze dziecko i dzieci w ośrodkach wychowawczych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało we wtorek do konsultacji społecznych projekt ustawy rozszerzającej program "Rodzina 500 plus". Zmiany dotyczą między innymi przyznawania świadczeń na pierwsze dziecko czy na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zobacz wideo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw został we wtorek 19 marca przekazany do konsultacji publicznych. Projekt ustawy oraz uzasadnienie zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiany w świadczeniu 500 plus - dodatek na pierwsze dziecko i dzieci z ośrodków wychowawczych 

W nowym projekcie ustawy zostały przyjęte projekty proponowane na ostatnich konwencjach wyborczych PiS. Zgodnie z zapowiedziami nowelizacja ma objąć m.in. warunki przyznawania świadczenia 500 plus. Do tej pory dodatek przyznawany był na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze dziecko, jeśli sytuacja rodzinna była wyjątkowo trudna. W nowym projekcie świadczenie 500 plus ma być przyznawane także dla jedynaków.

Wśród nowości warto wymienić przyznanie świadczenia 500 plus dla dzieci przebywających w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Dodatek ma być przyznawany na wniosek dyrektora danej placówki. Zmiana została wprowadzona ze względu na specjalne potrzeby dzieci w takich ośrodkach, które mają być przeznaczane na rozwijanie ich zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych.

Zmiany w świadczeniu 500 plus - terminy składania wniosków i zachowanie ciągłości dodatku

Dodatkowo zmiany w przyznawaniu 500 plus dotyczą też rodziców nowo narodzonych dzieci. Do tej pory rodzice musieli złożyć wniosek w miesiącu, w którym urodziło się dziecko - inaczej świadczenie przepadało za dany okres. Po nowelizacji rodzice mają mieć szczególny, 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o 500 plus. Liczony jest on od daty urodzenia dziecka. 

Zgodnie z zapowiedziami ustawodawca przewiduje wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi zachowanie ciągłości przyznawania świadczenia drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci jednego z opiekunów. Zmiana ma dotyczyć nie tylko rodziców, ale też opiekunów prawnych i faktycznych dzieci, które korzystają ze świadczenia 500 plus.

Następne zmiany dotyczą okresu, w którym trzeba złożyć wniosek o 500 plus - od 2021 roku datą graniczną będzie 1 czerwca (w obecnej formie ustawy wnioski składa się do 1 lipca). Projekt przewiduje także ułatwienia w przypadku zmiany zamieszkania osób pobierających świadczenie.

Koszty nowelizacji projektu o przyznawaniu świadczeń 500 plus

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej podało także informację na temat skutków rozszerzenia dotychczasowego programu "Rodzina 500 plus". Nowelizacja ustawy spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa do poziomu około 4 procent PKB. Będzie to 125 procentowy wzrost wskaźnika wydatków na politykę rodzinną w stosunku do 2015 roku.

Więcej o: