Rządowy projekt zmiany ustawy o przemocy w rodzinie. "Ten rząd jest wrogiem kobiet!"

Rząd planuje zmiany w ustawie o przemocy w rodzinie. Jednorazowe pobicie nie będzie już przemocą domową, a "Niebieska Karta" będzie zakładana tylko za zgodą ofiary.
Zobacz wideo

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 31 grudnia pojawił się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którego wnioskodawcą jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zmienić miałby się m.in. tytuł ustawy - na "o przeciwdziałaniu przemocy domowej". W całym dokumencie sformułowania „przemoc w rodzinie” zostałaby zastąpiona hasłem "przemoc domowa".

Najważniejsze zmiany są jednak dwie: dotyczą definicji ofiary przemocy oraz zakładania "Niebieskiej Karty". Jeśli ustawa wejdzie w życie, przemocą nie będzie już jednorazowe, a jedynie "powtarzające się" pobicie. "Niebieska Karta" z kolei nie będzie zakładana "z urzędu" - będzie do tego potrzebna zgoda ofiary.

- Ten rząd jest wrogiem kobiet - skomentował Sebastian Figaj z Młodych Demokratów.

Rządowy projekt zmiany ustawy o przemocy w rodzinie - jakie wprowadza zmiany?

Zmiana definicji przemocy polegałaby na tym, że osoba, która doznałaby nawet dotkliwego, ale jednorazowego pobicia, nie byłaby już uważana za osobę doznającą przemocy domowej.

Jeśli chodzi zaś o "Niebieską Kartę", obecnie nie jest wymagana zgoda ofiary do jej założenia.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- brzmi obecnie obowiązujący przepis. Po zmianach brzmiałby następująco:

Wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" może nastąpić bez zgody osoby doznającej przemocy domowej pod warunkiem, że grupa diagnostyczno-pomocowa w trakcie realizacji tej procedury uzyska pisemną zgodę tej osoby. W razie nieuzyskania zgody następuje zakończenie procedury "Niebieskiej Karty"

- czytamy w projekcie ustawy. Jednak przy takim brzmieniu ustawy część ofiar przemocy ze strachu przed oprawcami mogłaby wycofywać oskarżenia.

"Niebieska Karta" to specjalna procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokument jest wypełniany podczas interwencji ws. przemocy domowej i może być dowodem, jeśli ofiara złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Po założeniu "Niebieskiej Karty" policja odwiedza dom, w którym doszło do przemocy przynajmniej raz w miesiącu. Informacji zawartych w "Niebieskiej Karcie" nie można wycofać ani zmienić, nawet na wniosek ofiary. Wynika to m.in. z obawy, że zmiany byłyby dokonywane przez ofiary w wyniku zastraszenia przez swoich oprawców.

Dokument skierowano do konsultacji

Departament Pomocy i integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad projektem nowelizacji pracował od 11 lipca 2017 roku, kiedy to został zaakceptowany, zaś kolejnego dnia skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Z metryki dokumentu rządowego dowiadujemy się, że nie odbyła się konferencja uzgodnieniowa wewnętrzna, zaś 31 grudnia dokument skierowano w trzy miejsca: do uzgodnień, do konsultacji publicznych (przedstawiono go m.in. Radzie Dialogu Społecznego, Zespołowi Monitorującemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Praw Kobiet czy Amnesty International), a także do zaopiniowania (m.in. Konfederacji „Lewiatan”, Związkowi Pracodawców Business Centre Club czy Pracodawcom Rzeczpospolitej Polskiej).

W ustawie zawarto także zapisy dotyczące dzieci, które są świadkami przemocy domowej. Zgodnie z zapisami projektu przysługiwałaby im pomoc, jaka przysługuje ofiarom przemocy domowej. Dokument umożliwiłby także obecność wskazanej przez ofiarę osoby podczas wykonywania koniecznych czynności ze względu na "trudną sytuację osoby doznającej przemocy domowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Więcej o: