Kurs na innowacje!

Lepsze przystosowanie oferty do oczekiwań rynku, podniesienie jakości wykonywanych produktów i usług, usprawnienie metod pracy czy zwiększenie konkurencyjności - to cele, do których dąży każde rozwijające się przedsiębiorstwo. Jednym ze sposobów, by je osiągnąć, jest wdrażanie nowatorskich inwestycji. W grudniu rusza nabór, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na projekty dotyczące produktowych i procesowych innowacji w MŚP.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój lub rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne. Dzięki rozwojowi firm możliwe jest zwiększenie skali działalności oraz wchodzenie na nowe rynki zbytu. Jednym z kluczowych aspektów, który decyduje o przyznaniu dofinansowania, jest skala innowacyjności projektu. Na wyższą ocenę mogą liczyć inwestycje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach naboru mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze przeznaczone są na wdrożenie i komercyjne wykorzystanie innowacji produktowych oraz procesowych, np. logistycznych, produkcyjnych, systemowych, technologicznych. Podmioty starające się o wsparcie muszą realizować projekty na terenie województwa śląskiego.

"Ze wsparcia najchętniej korzystają firmy, które stale inwestują, rozwijają się, poprawiają swoją konkurencyjność. Są one często związane z branżami stanowiącymi duży potencjał rozwojowy dla województwa śląskiego, w szczególności medycyny, technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologii dla środowiska i budownictwa, nanotechnologii i branży automotive" - mówi Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

xx x

Zobacz, komu się udało!

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie w ramach wcześniejszych naborów, było przedsięwzięcie mające na celu wyposażenie nowoczesnej hybrydowej sali operacyjnej w sprzęt i aparaturę medyczną. Dofinansowanie o wartości 225 050 zł otrzymała Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Pawełczak Sp. z o.o. z Częstochowy. Nowopowstała sala umożliwia pacjentom korzystanie z zabiegów tzw. chirurgii jednego dnia, gdzie wiodącymi specjalizacjami są ortopedia i gastrologia.

Poprzednie nabory

W dotychczasowych naborach w ramach Działania 3.2 złożono 1174 wnioski o dofinansowanie. Najwięcej w subregionie centralnym, a najmniej w zachodnim. Przodujące branże, których dotyczyły projekty to medycyna i produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać od grudnia br. Poprosiliśmy pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kilka rad nt. jego przygotowywania:

1. Dokładne przeanalizowanie dokumentacji wchodzącej w skład pakietu aplikacyjnego - to absolutna podstawa! 2. Punktem wyjścia powinny być założenia, że w wyniku projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa (np. nastąpi znacząca zmiana w zakresie świadczonej usługi) i będzie to możliwe dzięki zakresowi rzeczowemu projektu (danym środkom trwałym/urządzeniom). O powodzeniu aplikowania o wsparcie decyduje właściwe zrozumienie innowacji. Projekty, które faktycznie stanowią wdrożenie innowacji (np. są komercjalizacją wyników prac B+R), są wyżej punktowane w trakcie oceny merytorycznej i mają większe szanse na wybór do dofinansowania. 3. Często przedsiębiorcy kładą jedynie nacisk na wskazanie zakupu samych nowoczesnych technologii bez wskazania, na jakie zmiany jakościowe w zakresie innowacji technologicznych, tj. procesu i/lub produktu pozwoli ich zakup .

Pula środków w konkursie wynosi ponad 63 mln złotych. Wsparcie jest w formie dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć max 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania, o które można wnioskować to 100 tys. zł. Konkurs organizuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

xx xx

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.