Stosunki NATO-Rosja - nowa jakość

Deklaracja szefów państw i rządów krajow członkowskich NATO i Federacji Rosyjskiej

Stosunki NATO-Rosja - nowa jakość

Deklaracja szefów państw i rządów krajow członkowskich NATO i Federacji Rosyjskiej

Wychodząc z założenia, iż nowy, silnie powiązany świat, w którym żyjemy na początku XXI wieku, wymaga od nas coraz bardziej skoordynowanych reakcji oraz odpowiadając na nieznane dotąd zagrożenia i wyzwania, my, państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Federacja Rosyjska, otwieramy dziś nowy etap w dwustronnych stosunkach, tak aby wzmocnić obustronne możliwości współpracy w dziedzinach stanowiących obszar wzajemnego zainteresowania oraz utworzyć jednolity front w walce z zagrożeniami i niebezpieczeństwami dla wspólnych interesów bezpieczeństwa. Jako strony Aktu Stanowiącego o Stosunkach Dwustronnych, Współpracy i Bezpieczeństwie między NATO a Federacją Rosyjską, potwierdzamy cele, zasady i zobowiązania w nim ustanowione, a szczególnie zaangażowanie we wspólne budowanie trwałego i powszechnego pokoju w obszarze euroatlantyckim na zasadach demokracji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz na zasadzie niepodzielności bezpieczeństwa wszystkich państw społeczności euroatlantyckiej. Przekonani jesteśmy ,,iż jakościowo nowe stosunki między NATO a Federacją Rosyjska stanowić będą zasadniczy wkład na drodze do osiągnięcia tego celu. Mając to na uwadze, będziemy w dobrej wierze przestrzegać zobowiązań wnikających z prawa międzynarodowego, w tym z Karty Narodów Zjednoczonych, postanowień i zasad zawartych w Akcie Końcowym z Helsinek oraz Karcie Paryskiej KBWE o Bezpieczeństwie Europejskim,

Opierając się na Akcie Stanowiącym i biorąc pod uwagę inicjatywę, zawartą w oświadczeniu z 7 grudnia 2001 roku naszych Ministrów Spraw Zagranicznych, w celu zbliżenia państw członkowskich NATO i Rosji, tak by określić i wykorzystać możliwe okazje do prowadzenia wspólnych działań w dwudziestce, powołujemy niniejszym Radę NATO - Rosja. W jej ramach państwa członkowskie NATO i Rosja będą pracowały jak równi partnerzy w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Rada NATO - Rosja zapewni państwom członkowskim NATO i Rosji mechanizmy konsultacji, budowania konsensusu, współpracy oraz podejmowania wspólnych decyzji i wspólnych działań w szerokim zakresie zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim.

Rada będzie służyć jako główna instytucja i forum rozwijania stosunków między NATO i Rosją. Będzie działać na zasadzie konsensusu. Podstawą prac Rady będzie stały dialog polityczny między jej członkami dotyczący zagadnień bezpieczeństwa, tak aby umożliwić wczesne rozpoznanie pojawiających się problemów, wypracowywanie najbardziej korzystnych wspólnych podejść i prowadzenie wspólnych działań Jeśli zajdzie taka potrzeba, Członkowie Rady NATO - Rosja działając w ramach, narodowych kompetencji i w sposób zgodny z wzajemnymi, kolektywnymi zobowiązaniami i obowiązkami, będą podejmować wspólne decyzje i ponosić jednakową odpowiedzialność, indywidualnie i wspólnie, za wprowadzanie ich w życie. Członek Rady może podnieść na jej forum każde zagadnienie związane z wprowadzaniem w życie wspólnych decyzji.

Radzie NATO - Rosja będzie przewodniczyć Sekretarz Generalny NATO. Bodzie ona zbierać się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony dwa razy w roku. a także na szczeblu Szefów Państw i Rządów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Spotkania Rady na szczeblu ambasadorów będą odbywać się raz w miesiącu lub częściej, zależnie od potrzeb. Oprócz jej regularnych posiedzeń, mogą odbywać się także posiedzenia nadzwyczajne, zwoływane na prośbę jednego z członków Rady lub Sekretarza Generalnego.

W celu wspierania i przygotowywania spotkań Rady ustanawia się Komitet Przygotowawczy, na szczeblu Komitetu Politycznego NATO, w którego pracach uczestniczyć będzie przedstawiciel Rosji na odpowiednim szczeblu. Komitet Przygotowawczy będzie spotykał się dwa razy w miesiącu lub częściej, zależnie od potrzeb. Rada NATO - Rosja może tworzyć komitety lub grupy robocze zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami lub dziedzinami współpracy, powoływane ad hoc lub na stałe stosownie do potrzeb. Takie komitety lub grupy robocze będą czerpać z zasobów istniejących komitetów NATO.

Pod auspicjami Rady będą spotykać się również przedstawiciele wojskowi i szefowie sztabów. Spotkania szefów sztabów będą odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku, a spotkania na szczeblu przedstawicieli wojskowych przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania ekspertów wojskowych mogą być zwoływane stosownie do potrzeb.

Rada NATO - Rosja, zastępując Stałą Wspólną Radę NATO - Rosja, skupi się na wszystkich dziedzinach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowaniu, a określonych w części III Aktu Stanowiącego, z uwzględnieniem postanowienia mówiącego o możliwości rozszerzenia, za obopólną zgodą, współpracy na inne dziedziny. Program Roboczy Stałej Wspólnej Rady NATO - Rosja i organów jej podporządkowanych na rok 2002, przyjęty w grudniu 2001, będzie dalej wprowadzany w życie pod auspicjami i zgodnie z zasadami ustalonymi dla Rady NATO - Rosja. Sojusznicy i Rosja będą intensyfikować współpracę w zakresie zwalczania terroryzmu, zarządzania kryzysowego, proliferacji, kontroli zbrojeń i środków budowy zaufania, obrony przeciwrakietowej w teatrze działań, akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, współpracy wojskowej oraz cywilnych sytuacji wyjątkowych. Współpraca w tych dziedzinach może uzupełniać współpracę na innych forach. Jako wstępny krok w tym kierunku postanowiliśmy podejmować następujące wspólne wysiłki:

zwalczanie terroryzmu: wzmacnianie współpracy przez wypracowywanie wszechstronnego podejścia, w tym wspólne oceny zagrożeń terrorystycznych dla obszaru euroatlantyckiego, skupiającej się na określonych zagrożeniach mogących powstać, np. dla wojsk NATO i Rosji, lotnictwa cywilnego lub też dla infrastruktury o szczególnym znaczeniu; wstępnym krokiem będzie wspólna ocena terrorystycznych zagrożeń dla sił pokojowych NATO, Rosji oraz państw partnerskich na Bałkanach;

zarządzanie kryzysowe: wzmacnianie współpracy przez: regularną wymianę opinii i informacji o operacjach pokojowych, w tym stała współpraca i konsultacje na temat rozwoju sytuacji na Bałkanach; wspieranie zdolności współdziałania między narodowymi kontyngentami sił pokojowych, z uwzględnieniem opracowywania wspólnych lub skoordynowanych inicjatyw w zakresie szkoleń; dalszy rozwój ogólnej koncepcji wspólnych operacji pokojowych NATO-Rosja;

zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia: rozszerzanie i umacnianie współpracy w zakresie zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia, środków ich przenoszenia oraz wkład w umacnianie istniejących mechanizmów przez systematyczną wymianę opinii mogącą prowadzić do wspólnej oceny światowych trendów w dziedzinie proliferacji broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej; wymiana doświadczeń w celu zbadania możliwości zintensyfikowania praktycznej współpracy w dziedzinie ochrony przed czynnikami jądrowymi, biologicznymi i chemicznymi;

kontrola zbrojeń i środki budowy zaufania: przywołując wkład kontroli zbrojeń i środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w stabilizację obszaru euroatlantyckiego oraz potwierdzając przywiązanie do Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE) jako jednego z fundamentów bezpieczeństwa europejskiego. Współpraca w kierunku ratyfikacji przez wszystkie strony oraz wejścia w życie "Porozumienia Modyfikującego Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie", które umożliwi przystąpienie państw nie będących aktualnie jego stronami oraz kontynuowanie konsultacji w zakresie "Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie" oraz "Traktatu o otwartych przestworzach"; kontynuowanie konsultacji ekspertów nuklearnych NATO - Rosja;

obrona przeciwrakietowa w teatrze działań: wzmacnianie konsultacji w zakresie taktycznej obrony przeciwrakietowej (TMD), w szczególności koncepcji TMD, terminologii, systemów i zdolności systemowych, tak by umożliwić analizowanie i ewaluację możliwych poziomów współdziałania między odpowiednimi systemami TMD oraz poszukiwanie możliwości dla intensyfikacji praktycznej współpracy, w tym wspólnych szkoleń i ćwiczeń;

akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu: monitorowanie wprowadzania w życie "Ramowego Dokumentu w sprawie Ratowania Załóg Łodzi Podwodnych" oraz kontynuowanie promowania współpracy, przejrzystości i zaufania między NATO i Rosją w dziedzinie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu;

współpraca wojskowa i reforma sił zbrojnych: dążenie do wzmocnienia współpracy wojskowej i interoperacyjności przez rozszerzanie programu wspólnych szkoleń i ćwiczeń oraz prowadzenie wspólnych pokazów i testów; zbadanie możliwości powołania zintegrowanego wojskowego centrum szkoleniowego NATO - Rosja dla operacji odpowiadających wyzwaniom XXT wieku; wzmocnienie współpracy w zakresie reformy sił zbrojnych, także w jej aspektach gospodarczych, w tym konwersji przemysłów obronnych;

cywilne sytuacje nadzwyczajne; dążenie do wzmocnienia mechanizmów przyszłej współpracy NATO - Rosja w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Wstępne kroki obejmą wymianę informacji na temat zarządzania w przypadku użycia broni masowego rażenia (WMD) oraz ostatnich katastrof;

nowe zagrożenia i wyzwania: niezależnie od obszarów współpracy wymienionych powyżej, poszukiwanie możliwych sposobów stawiania czoła nowym wyzwaniom i zagrożeniom dla euroatlantyckiego obszaru, w ramach prac prowadzonych przez Komitet NATO ds. Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa (CCMS): rozpoczęcie współpracy w dziedzinie cywilnej i wojskowej kontroli przestrzeni powietrznej; oraz rozwijanie pogłębionej współpracy naukowej.

Członkowie rady NATO - Rosja będą kontynuować prace w celu określenia dalszych dziedzin współpracy.

Rzym, 28 maja 2002 roku