Regulamin konkursu "Dżinsowa stylizacja" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Dżinsowa stylizacja" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Levi Strauss Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Otolińskiej 8, 09-407 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049878, NIP: 774-000-49-61 zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://groszki.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 21 września do dnia 3 października 2010 roku. 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu internetowym Gazeta.pl. Warunkiem realizacji przez uczestnika prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych adresowych, w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody przewidzianej Regulaminem. 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 21 września 2010 roku od godziny 12:00, do dnia 3 października 2010 roku do godziny 23:59: a) zalogować się na stronie konkursowej zamieszczonej w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu, b) zamieścić w Serwisie zdjęcie przedstawiające jesienną stylizację swojego stroju z wykorzystaniem jeansu i otagować kategorią "konkurslevis" lub zamieszczone w Serwisie przed dniem rozpoczęcia Konkursu zdjęcie otagować kategorią "konkurslevis" c) dodać krótki słowny opis zdjęcia zgłoszonego do Konkursu. 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć. 3. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu 4. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród nadesłanych zdjęć zgłoszonych przez uczestników spełniających wymagania określone w ustępie 1 powyżej, jury wybierze 5 (pięć) najciekawszych, a ich autorom zostaną przyznane nagrody konkursowe określone w § 5 ust.1. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora. 4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną do dnia 17 października 2010 roku. § 5. Nagrody. 1. Nagrodami w Konkursie jest pięć bonów rabatowych o wartości 300 zł każdy do zrealizowania w terminie uzgodnionym indywidualnie z przedstawicielem Fundatora - po jednym dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu. 2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym portalu internetowego Gazeta.pl. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem. 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Levis" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. § 7. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. § 8. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.