GPW wprowadza "Program Wspierania Płynności" akcji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w celu wspierania płynności obrotu akcjami notowanymi na giełdzie, GPW wprowadza Program Wspierania Płynności. Działania te wpisują się w strategię przejścia od formy lokalnego rynku kapitałowego do roli rynku o znaczeniu regionalnym, poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności we wszystkich obszarach i budowę wartości GPW - czytamy w komunikacie wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Program ten powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością.

W ramach Programu Wspierania Płynności emitent zobowiązany będzie do: zawarcia umowy z Animatorem Emitenta, na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Giełdy, prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej, o zakresie informacji i sposobie ich prezentacji określonym przez GPW, aktywnego korzystania z sekcji relacji inwestorskich na www.gpwinfostrefa.pl

Z uwagi na cele, jakie mają być realizowane przez spółki w ramach Programu Wspierania Płynności, takie jak poprawa płynności akcji oraz komunikacji z inwestorami, Program ten jest rekomendowany wszystkim spółkom, których akcje są notowane na rynku giełdowym. GPW wyraża tym samym nadzieję, że działania podejmowane w ramach Strefy Wspierania Płynności staną się standardem dla spółek funkcjonujących na rynku publicznym.

Mechanizm motywacyjny zawarty w Programie Wspierania Płynności będzie sprzyjał wszystkim spółkom notowanym na rynku giełdowym. Jego wdrożenie, w połączeniu z innymi działaniami GPW, takimi jak implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tworzenie nowych narzędzi informacyjnych (na czele z serwisami GPWInfoStrefa.pl i WSEInternational.eu) oraz działaniami w sferze edukacji inwestorskiej, spowoduje podwyższenie jakości relacji inwestorskich i komunikacji spółek giełdowych z rynkiem, a co za tym idzie wzmocnienie reputacji rynku giełdowego i jego międzynarodowej pozycji.

W przypadku gdy średnia wartość transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż 50.000 zł na sesję i jednocześnie średnia liczba transakcji będzie niższa niż 10 transakcji na sesję, a spółka nie przystąpi do Programu Wspierania Płynności, wówczas zostanie sklasyfikowana jako należąca do Strefy Niższej Płynności.

Ewentualna kwalifikacja akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności następować będzie co kwartał, tj. po zakończeniu ostatniej sesji marca, czerwca, września i grudnia.

Informacja o zakwalifikowaniu lub usunięciu akcji spółki ze Strefy Niższej Płynności podawana będzie do publicznej wiadomości w formie komunikatu najpóźniej w dniu sesyjnym następującym po dniu dokonania okresowej weryfikacji płynności.

Akcje emitenta zakwalifikowane do SNP zostaną:

- usunięte z portfela indeksów giełdowych

- przeniesione do notowań w systemie notowań jednolitych

- szczególnie oznaczone w serwisach informacyjnych giełdy oraz w Cedule Giełdy Warszawskiej

Pierwsza kwalifikacja akcji spółek do Strefy Niższej Płynności nastąpi po zakończeniu sesji w dniu 30 września 2008 roku.

W przypadku emitentów giełdowych, których akcje notowane są krócej niż jeden kwartał kalendarzowy, pierwsza kwalifikacja następuje po upływie pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego. Oczywiście spółka uniknie takiej kwalifikacji, jeśli przystąpi do Programu Wspierania Płynności.

Przez utworzenie Programu Wspierania Płynności GPW dokonała kompleksowego uregulowania problematyki niskiej kapitalizacji, niskiej płynności i niskiej wartości kursowej akcji spółek giełdowych.

W konsekwencji:

- spółki znajdujące się w sytuacji upadłości, a także spółki mające akcje o wartości "groszowej" należą do segmentu Lista Alertów, w ramach segmentacji opartej na kapitalizacji spółek (Lista Alertów; MINUS 5; 5 PLUS; 50 PLUS; 250 PLUS);

- spółki o niskiej kapitalizacji (poniżej 5 mln EUR) klasyfikowane są w segmencie MINUS 5 w ramach segmentacji opartej na kapitalizacji;

- spółki, których akcje charakteryzują się bardzo niską płynnością klasyfikowane są jako znajdujące się w Strefie Niższej Płynności, chyba że emitent przystąpi do Programu Wspierania Płynności.