Rada Ministrów: sprawozdanie z wykonania budżetu

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok. Ubiegły rok zamknięto deficytem budżetowym na poziomie prawie 16 milardów złotych.

Według sprawozdania rządu wpływy do budżetu wyniosły ponad 236 miliardów złotych i były wyższe od zakładanych o prawie 7 i pół miliarda. Wydatki wyniosły ponad 252 miliardy złotych, co oznacza, że rząd wydał mniej niż założono w ustawie budżetowej - o około 6,6 miliarda złotych. Oznacza to, że deficyt budżetowy za ubiegły rok okazał się niższy o ponad 14 milionów złotych.

Ubiegły rok okazał się bardzo udany pod względem środków uzyskanych z funduszy unijnych. Polska uzyskała o 11,7 miliarda złotych więcej niż wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej - wynika ze sprawozdania. Najlepszy wynik od 10 lat osiągnięto pod względem poziomu inwestycji zagranicznych, których ogólna wartość wyniosła 12,8 miliarda euro, czyli 48,5 miilarda złotych.

Wpływ na lepszą niż zakładano sytuację finansów publicznych miał wysoki poziom wzrostu gospodarczego. W 2007 roku PKB wyniosło 6,6 procent. Największy wpływ na dynamikę wzrostu miał popyt krajowy, który w ubiegłym roku wzrósł o 8,3 procent.

W ubiegłym roku zanotowano także rekordowy wzrost przeciętnego zatrudnienia. Największy wpływ na ten współczynnik miało zwiększające się zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, gdzie liczba zatrudnionych zwiększyła się o 4,7 procent. Tak dużego wzrostu zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach nie zanotowano od początku transformacji.

W 2007 roku o 2,5 procent wzrosły cneny artykułów konsumpcyjnych. Jednak pomimo dużej dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu cen żywności inflacja pozostała na poziomie poniżej 2,5 procent zakładanego przez NBP celu inflacyjnego.