CKE odpowiada na pytania internautów

Uwagi naszych czytelników przesłaliśmy CKE. Oto wątpliwości internautów i odpowiedzi CKE.

Internauta Wosiarz na naszym forum wypunktował wszystkie swoje zastrzeżenia . Co na to CKE?

Arkusz podstawowy

Zadanie 14.

W zadaniu należało zaznaczyć, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda - zdanie prawdziwe lub Fałsz - zdanie fałszywe.

Zdanie C.

Wszystkie prawa człowieka mają charakter niezbywalny, czyli nie można się ich zrzec na czyjąś korzyść.

Odpowiedź znajdująca się w proponowanych rozwiązaniach w Internecie - Fałsz . Odpowiedź została zmieniona na Prawda .

Uzasadnienie prawne zmiany odpowiedzi: Odpowiedź prawda dotyczy prawnonaturalnego ujęcia praw człowieka jako uprawnień przyrodzonych, naturalnych. W świetle teorii prawa, prawa człowieka to prawa podmiotowe, a jako takie mogą być dzielone według różnych kryteriów, np. absolutne i relatywne, majątkowe i niemajątkowe, zbywalne i niezbywalne. Ponieważ dominująca odpowiedź w podręcznikach szkolnych jest odmienna od zaproponowanej w przykładowych rozwiązaniach w internecie (odnosi się do pierwszej, a nie drugiej interpretacji) .

Arkusz rozszerzony

Zadanie 3.

Do podanych poniżej przykładów dopisz, jaki to rodzaj normy społecznej.

Nie zdradzamy swoich przyjaciół. Norma moralna

Mówimy prawdę. Norma moralna

Okazujemy szacunek starszym. Norma obyczajowa

Parkujemy w miejscach dozwolonych. Norma prawna

W przykładowych rozwiązaniach w Internecie nie znalazły się wszystkie poprawne odpowiedzi ze względu na to, że w arkuszu umieszcza się jedną odpowiedź. Możliwe są także inne, poprawne odpowiedzi dotyczące rodzaju norm.

W przykładzie A odpowiedź "norma obyczajowa" nie może zostać uznana za poprawną, ponieważ norma obyczajowa reguluje zachowania konwencjonalne, oceniane w kategoriach "jest przyjęte" lub "nie jest przyjęte", a norma moralna dotyczy zachowań na osi dobre - złe (etycznie zalecane - etycznie naganne).

Podobnie w przykładzie D odpowiedzi "norma obyczajowa, moralna" proponowane nie mogą zostać uznane za prawidłowe, ponieważ większość norm prawnych pozostaje w ścisłym związku treściowym i funkcjonalnym z innymi systemami normatywnymi (moralność, obyczaj, religia, zasady współżycia społecznego).

Zadanie 4.

Wymień pięć zasad funkcjonowania sądów w Polsce.

W przykładowych rozwiązaniach w Internecie nie znalazły się wszystkie poprawne odpowiedzi ze względu na to, że w arkuszu było miejsce na udzielenie tylko pięciu odpowiedzi. Model odpowiedzi jest rozszerzony o inne, poprawne zasady.

Zadanie 6.

Do poszczególnych charakterystyk dopisz pełne polskie nazwy organizacji regionalnych działających w Azji i Europie.

W przykładowych rozwiązaniach w Internecie nie znalazły się wszystkie poprawne odpowiedzi. Oprócz zaproponowanych odpowiedzi w modelu znalazły się także inne, poprawne nazwy organizacji.

Zadanie 9.

W zadaniu należało zaznaczyć które zdania są prawdziwe, a które fałszywe wpisując w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda - zdanie prawdziwe lub Fałsz - zdanie fałszywe.

Zdanie B.

Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Odpowiedź znajdująca się w proponowanych rozwiązaniach w Internecie - Prawda . Odpowiedź została zmieniona na: Fałsz .

Uzasadnienie prawne zmiany odpowiedzi:Informacje zawarte w zdaniu B dotyczą jedynie jednego ustępu (2 ) artykułu 90 Konstytucji RP , nie uwzględniają ust. 1 tego artykułu i w ten sposób dotyczą innego rodzaju umowy międzynarodowej, dlatego jedyną odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź Fałsz.

Zadanie 12.

Na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

a) W przytoczonym tekście przedstawiono jedną z akcji ugrupowania Pomarańczowa

Alternatywa , które działało w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wymień cel

działania tego ugrupowania.

W odpowiedzi należało uwzględnić, że celem działania tego ugrupowania było, np. wyśmiewanie absurdów życia w realiach PRL-u, ośmieszanie ówczesnych władz. Natomiast celem działania tego ugrupowania nie było "drukowanie pustych pieniędzy". Był to cel jedynie tej akcji, a nie wszystkich akcji organizowanych przez Pomarańczową Alternatywę.

Zadanie 13.

W zadaniu 13 należało przeczytać tekst i wykonać polecenia.

Nazwij postawę przedstawioną w źródle i wskaż trzy zawarte w tekście cechy charakterystyczne dla tej postawy.

W przykładowych rozwiązaniach w Internecie nie znalazły się wszystkie możliwe odpowiedzi ze względu na to, że w arkuszu było miejsce tylko na trzy odpowiedzi. Model odpowiedzi jest rozszerzony o inne, poprawne cechy postawy przedstawionej j w tekście.

Zadanie 15.

b) Na podstawie tekstu 3. i diagramu wymień dwa główne zjawiska społeczne hamujące powstanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wyjaśnij i oceń konsekwencje tych zjawisk.

W tekście zostały wymienione dwa zjawiska, które zdający powinien wymienić (pierwsze zdanie polecenia). Następnie należało wyjaśnić i ocenić konsekwencje tych (czyli dwóch) zjawisk. Model odpowiedzi umożliwia ocenę zadania jeżeli zdający łącznie wyjaśnił i ocenił dwa zjawiska.

Zadanie 17.

Napisz pracę na jeden z podanych tematów.

Temat nr 1.

Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania. Wymień i omów po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zaproponuj sposoby przezwyciężania negatywnych aspektów jego funkcjonowania (po dwa w odniesieniu do każdego z czynników). W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone w arkuszu.

Zgodnie z poleceniem uczeń powinien wykonać następujące czynności:

Scharakteryzować współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania (czyli dwa pozytywne i dwa negatywne aspekty funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego) .

Wymienić i omówić po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (czyli dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, dwa czynniki polityczne i dwa czynniki historyczne).

Zaproponować sposoby przezwyciężania negatywnych aspektów jego (czyli społeczeństwa obywatelskiego) funkcjonowania (po dwa w odniesieniu do każdego z czynników (czyli do trzech czynników wymienionych w zdaniu drugim: społeczno-ekonomicznych, politycznych i historycznych - łącznie sześć sposobów).

Wykorzystać w swojej wypowiedzi dwa materiały źródłowe zamieszczone w arkuszu.

Model odpowiedzi umożliwia ocenę pracy, jeżeli zdający w inny, ale poprawny merytorycznie i logiczny sposób zrozumiał polecenia zadania.