Dlaczego RPP podniosła stopy?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła w środę podnieść stopy procentowe o 25 pb, do 5,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej, biorąc pod uwagę lutową projekcję inflacyjną, która przewiduje, że roczne tempo wzrostu inflacji do połowy 2009 roku będzie "istotnie wyższe" od oczekiwanego w projekcji październikowej, wynika ze środowego komunikatu banku centralnego.

"Prognozowane w lutowej projekcji roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych jest do połowy 2009 r. istotnie wyższe od oczekiwanego w projekcji październikowej, natomiast w II poł. 2009 r. jest zbliżone do prognozowanego w październikowej projekcji" - głosi komunikat banku centralnego.

"Przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z 50-procentowym prawdopodobieństwem prognozowana inflacja utrzyma się w przedziale 3,6-4,7% w 2008 r. (wobec 2,2-3,5% w projekcji październikowej), 2,6-4,9% w 2009 r. (wobec 2,5-4,6%) oraz 2,1-4,8% w 2010 r. (październikowa projekcja nie obejmowała 2010 r.)" - czytamy dalej.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikuje "Raport o inflacji", zawierający projekcję inflacyjną, w piątek, 29 lutego.

Według wstępnych danych GUS, w styczniu inflacja wyniosła 4,3%, pozostając zarówno powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%, jak i powyżej górnej granicy odchyleń od celu (3,5%).

"Czynnikiem, który doprowadził do wzrostu inflacji, był wzrost dynamiki cen usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz nośników energii. Podobnie jak w wielu innych krajach, do utrzymania podwyższonej inflacji w dużym stopniu przyczyniła się wysoka roczna dynamika cen żywności i paliw" - uważa RPP.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym inflację był wzrost dynamiki cen części usług. "Rada ocenia, że w najbliższym okresie inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, do czego w znacznym stopniu może przyczynić się oczekiwany dalszy wzrost cen kontrolowanych" - czytamy w komunikacie.

RPP oczekuje utrzymania się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz pogarszanie się relacji między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy. Według niej, prawdopodobne jest utrzymanie się presji płacowej i w konsekwencji presji inflacyjnej.

"Okres przejściowo podwyższonej inflacji wynika z oczekiwanego wzrostu dynamiki cen kontrolowanych oraz obejmującego gospodarkę światową i oddziałującego na polski rynek procesu wzrostu cen żywności i paliw. Rodzi to ryzyko utrzymania się oczekiwań inflacyjnych na wysokim poziomie, a w konsekwencji ryzyko wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy" - ostrzega RPP.

Ponadto Rada spodziewa się wyższego deficytu budżetowego w tym roku niż w 2007 roku.

"W średnim okresie inflacja może być ograniczana przez utrzymującą się bardzo dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw oraz wysoką dynamikę inwestycji oddziałującą w kierunku wzrostu wydajności. Ograniczaniu inflacji mogą także sprzyjać procesy globalizacji" - głosi komunikat.

Do ograniczenia presji inflacyjnej może się także przyczynić spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej. Rada uznała jednak, że siła oddziaływania tych czynników może okazać się niewystarczająca do powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Uwzględniając powyższe czynniki oraz biorąc pod uwagę wyniki lutowej projekcji inflacji, Rada oceniła prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie powyżej celu inflacyjnego za wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu i podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych NBP" - konkluduje RPP.

PO ogłoszeniu decyzji o podwyżce - której oczekiwało 3 z 10 analityków ankietowanych przez agencję ISB - ekonomiści powiedzieli, że spodziewają się kolejnego, być może już ostatniego zacieśnienia polityki pieniężnej do końca tego półrocza. Podkreślali jednak, że wiele zależy od komunikatu RPP.