RPP podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w środę stopy procentowe o 25 pb do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Analitycy spodziewali się takiej właśnie decyzji.

Po podwyżce stopa referencyjna wyniesie 5,25 proc., natomiast stopa redyskonta weksli - 5,50 proc., stopa lombardowa - 6,75 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,75proc..

W uzasadnieniu decyzji RPP napisała między innymi, że gospodarka Polski znajduje się nadal w okresie silnego wzrostu obejmującego wszystkie jej sektory, ale należy oczekiwać, że w 2008 r. dynamika PKB będzie niższa niż w 2007 r.

Od ostatniego posiedzenia Rady zwiększyło się ryzyko znaczącego obniżenia aktywności w gospodarce światowej, choć obecnie trudno ocenić skalę tego ryzyka oraz jego wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej, a w konsekwencji gospodarki polskiej jest zwiększona zmienność na rynkach finansowych obserwowana w ostatnim okresie.

Tak jak oceniali obserwatorzy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej wpłynęły dane o inflacji. W grudniu, zgodnie z oczekiwaniami, roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce wyniosło 4 proc. i utrzymało się powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. oraz powyżej górnej granicy odchyleń od celu, która określona jest na poziomie 3,5 proc.. Rada ocenia, że w najbliższym okresie inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, do czego w znacznym stopniu może przyczynić się również oczekiwany wzrost dynamiki cen kontrolowanych.

Według RPP prawdopodobne jest jednak dalsze narastanie presji płacowej, w szczególności w sektorze finansów publicznych, i w konsekwencji presji inflacyjnej.

Rada uznała, że siła oddziaływania korzystnych czynników takich jak dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw czy wysoka dynamika inwestycji, może okazać się niewystarczająca do utrzymania inflacji na poziomie celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc powyższe czynniki pod uwagę oraz uwzględniając ryzyko wtórnych efektów wzrostu bieżącej inflacji, Rada oceniła prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie powyżej celu inflacyjnego za wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu i podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych NBP. Rada będzie dążyć do tego, aby w średnim okresie inflacja obniżyła się do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym. Rada poinformowała także, że będzie analizować bezpośrednie i pośrednie skutki zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych dla gospodarki polskiej.

Według ekonomistów, to nie jest jeszcze ostatnia podwyżka w tej serii, kolejnej należy oczekiwać jeszcze w pierwszej połowie 2008 roku.

RPP podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz w listopadzie 2007 roku.