Miliony euro płyną na Śląsk

1,712 mld euro unijnych dotacji trafi do 2013 r. na Śląsk. Komisja Europejska już zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Bez niego nie dostalibyśmy ani eurocenta

Część pieniędzy zostanie przeznaczona, bez konkursów, na wybrane już przez władze regionu duże inwestycje. Powstanie zatem hala Podium w Gliwicach, na którą unijna dotacja wyniesie 41 mln euro. Gdy będzie gotowa, będzie można tu organizować koncerty, mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a nawet zawody lekkoatletyczne. Na trybunach zmieści się 15 tys. widzów. Również Muzeum Śląskie wreszcie doczeka się nowej siedziby. Na terenie zamkniętej kopalni Katowice ma stanąć nowoczesny gmach. Budowa ma kosztować 60 mln euro, ale UE dołoży aż 51 mln euro. Dzięki unijnym pieniądzom będzie też można dalej budować Drogową Trasę Średnicową (DTŚ). Dziś można nią dojechać tylko z Katowic do Rudy Śląskiej, ale trwa już jej budowa w Zabrzu, a w przyszłości DTŚ dotrze do Gliwic. Powstanie tego odcinka to koszt 307 mln euro, z RPO będzie na to 75 mln euro.

Oprócz tego zarząd województwa wybrał jeszcze 16 projektów kluczowych, które również dostaną dotacje bez konkursów. Na tej liście jest np. Międzynarodowe Centrum Kongresowego w Katowicach, drogi w Rybniku, Jastrzębiu oraz Bytomiu, czy Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. W sumie bez konkursów zostanie wydanych, razem z projektami czterech subregionów województwa 788 mln euro.

Priorytety, czyli na co można wziąć dotację

Reszta pieniędzy, czyli 942 mln euro zostanie rozdzielona w konkursach. Pierwsze konkursy mają być ogłoszone w listopadzie. RPO jest podzielone na priorytety. Z nich można dokładnie się dowiedzieć na co będą wydawane unijne dotacje i kto może je zdobyć.

Pierwszy z nich to "Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość". Tu na konkursy przeznaczono 246,26 mln euro. Z tych pieniędzy będą mogły powstawać np. parki technologiczne, zbroić ziemię pod inwestycje, czy promować tereny inwestycyjne w Polsce i zagranicą, małe i średnie przedsiębiorstwa będą też mogły kupować dzięki pomocy UE usługi doradcze. Po te pieniądze będą mogły sięgnąć m.in. samorządy, szkoły wyższe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), a także instytucje naukowe i biznesowe. Dzięki temu priorytetowi do 2013 r. na Śląsku ma powstać blisko 7 tys. miejsc pracy.

Kolejne 65 mln euro trafi na konkursy w ramach "Społeczeństwa informacyjnego". Z tych pieniędzy będzie można budować sieci internetowe i punkty bezpłatnego dostępu do internetu. Preferowane będą jednak projekty ponadregionalne, szczególnie te, które będą dotyczyły wsi i małych miast. Wiadomo bowiem, że tu mogą być dziś trudności z dostępem do internetu. O pieniądze na rozwój sieci będą mogły starać się m.in. samorządy (także ich związki i organizacje, które mają osobowość prawną) oraz uczelnie. Szerokopasmowa sieć internetowa za sześć lat ma mieć na Śląsku 660 km długości, a w dwa lata później 900 km.

Unijne pieniądze będzie można też wydać na "Turystykę". W konkursach zostanie rozdzielone 59,8 mln euro i będzie można je wydawać nie tylko na miejsca noclegowe dla turystów czy gastronomię, ale też na budowę nowych ścieżek rowerowych, tras narciarskich i ścian wspinaczkowych oraz parkingi, toalety a nawet przechowalnie sprzętu sportowego. Za euro będzie można też tworzyć punkty informacji turystycznej i promować atrakcje turystyczne Śląska. W konkursach w tym priorytecie mogą startować nie tylko samorządy i organizacje samorządowe, ale również m.in. kościoły, Lasy Państwowe oraz MSP.

Najmniej pieniędzy (tylko 33,27 mln euro) przeznaczono na konkursy związane z kulturą. Będzie można zadbać o m.in. konserwację zabytków, wyposażenie bibliotek i muzeów oraz teatrów. Możliwe jest też zdobycie dotacji na przebudowę obiektów poprzemysłowych na galerię czy muzeum. O pieniądze mogą się starać m.in. samorządy, instytucje kultury, kościoły i organizacje pozarządowe.

Ponad trzy razy więcej (118,36 mln euro) będzie na konkursy związane z ochroną środowiska. Na wsparcie mogą liczyć np. projekty związane z selekcjonowaniem śmieci, ich recyklingiem czy unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Na tym jednak nie koniec. Unia może dać też pieniądze budowę kanalizacji, oczyszczalnie ścieków, modernizację sieci ciepłowniczych i ekologiczne sposoby zdobycia energii (energia słoneczna, czy z biomasy). Dotację mogą być też wykorzystane na edukację ekologiczną, tworzenie punktów widokowych, czy budowę ścieżek przyrodniczych. Do konkursów będą mogły stanąć m.in. samorządy, parki krajobrazowe i narodowe, samorządy, Lasy Państwowe i spółki wodne oraz podmioty, w których większość udziałów posiadają samorządy i podmioty działające w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Szóstym priorytetem jest "Zrównoważony rozwój miast". Na konkursy przeznaczono w nim blisko 112 mln euro. Te pieniądze można wydać na działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Będą możliwe również inwestycje dotyczące likwidacji materiałów azbestowych z budynków mieszkalnych. Głównymi beneficjentami tego priorytetu będą samorządy, szkoły szkoły wyższe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty działające na zlecenie samorządów.

Największą pulę pieniędzy na konkursy są to, tak która będzie dotyczyła transportu. Do podziału między beneficjentów jest aż 134,75 mln euro. Będzie za nie można remontować i budować nowe drogi. Do 2013 na Śląsku ma być 50 km nowych dróg, a kolejne 185 zostanie wyremontowanych. Będzie też można remontować linie tramwajowe i wprowadzać bilety elektroniczne. Głównymi beneficjentami mają być samorządy i jednostki sektora publicznego transportu publicznego.

Ósmym priorytetem jest "Infrastruktura edukacyjna". Na konkursy jest tu 72,48 mln euro. Można będzie wydać je np. na remonty i tworzenie pracowni komputerowych, bibliotek i sal sportowych w szkołach wyższych. Będą możliwe też przebudowy, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych). Po te pieniądze mogą sięgnąć m.in. samorządy, kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne i fizyczne, które prowadzą szkoły lub placówki (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty).

Nieco mniej - 57,76 mln euro - trafi na konkursy związane ze zdrowiem i rekreacją. Samorządy, przychodnie oraz szpitale (także prywatne) będą mogły starać się o pomoc przy finansowaniu remontów i wyposażeniu sal i bloków operacyjnych bloków diagnostycznych, gabinetów i pracowni. Można też zdobyć pieniądze nie tylko na nową aparaturę medyczną, ale także na przystosowanie dla nich pomieszczeń w szpitalach czy przychodniach.

Jeśli chodzi zaś o rekreację, to będzie można budować boiska, korty, ścieżki zdrowia, także baseny i hale sportowe. Nie mogą one być jednak powiązane z infrastrukturą szkolną. O dotacje na takie inwestycje mogą się starać m.in. organizacje sportowe, ale też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Ile można dostać z Unii i gdzie po pomoc?

Beneficjenci mogą liczyć na to, że UE sfinansuje nawet 85 proc. kosztów inwestycji. Ale jeśli okaże się, że wsparcie któregoś z projektów zagraża swobodnej konkurencji na rynku, to wtedy dofinansowanie ze strony UE może wynieść maksymalnie 40-60 proc.

Na Śląsku RPO zajmuje się Urząd Marszałkowski. Informacji o szczegółach RPO udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego. Adres: Wydział Rozwoju Regionalnego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 376, fax +48 (32) 25 53 758, email: , www.rpo.silesia-region.pl

W styczniu 2008 r. w Katowicach powstanie również Regionalny Punkt Informacyjny, a w Częstochowie, Bielsku-Białej oraz Rybniku powstaną Punkty Kontaktowe, w których będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat możliwości finansowania inwestycji z RPO WŚ. W planach jest również również uruchomienie bezpłatnej infolinii dla beneficjentów.

Szukaj też w internecie:

Fundusze Europejskie na Gospodarka.Gazeta.pl

Urząd Marszałkowski

Śląski Urząd Wojewódzki

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego