Muzea i drogi dla Małopolski

Jako pierwsze ze wszystkich województw małopolskie wynegocjowało z Komisją Europejską swój Regionalny Program Operacyjny. W latach 2007-13 dostaniemy 1,29 mld euro unijnych dotacji

Część pieniędzy - 142,5 mln euro - zarząd województwa przeznaczył już, bez konieczności organizowania konkursów, na siedem dużych inwestycji szczególnie ważnych dla regionu.

6,8 mln euro wykorzystane będzie na budowę biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Za 10 mln euro powstanie nowy kompleks dydaktyczny o nazwie Paderevianum II na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie zostanie też zbudowany - za 8,5 mln euro - Lotniczy Park Kulturowy z nowym gmachem Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Z tej puli będą też realizowane dwa ważne dla Małopolski projekty medyczne: budowa centralnego bloku operacyjnego z centralną sterylizatornią i oddziałem intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie (za 6,72 mln euro); a także Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej w Krakowie (za 25,66 ln euro).

59,82 mln euro pochłonie budowa siedmiu obwodnic: w Dobczycach, Zembrzycach, Olkuszu, Proszowicach, Wojniczu, Szczurowej i Podegrodziu.

Wreszcie 25 mln euro posłuży do stworzenia małopolskiej szerokopasmowej sieci internetowej. W jej ramach powstanie 2 tys. km szybkich łącz, dzięki którym 650 tys. mieszkańców regionu, zwłaszcza mieszkańców terenów górzystych, zyska dostęp do internetu.

Według Urzędu Marszałkowskiego w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki pieniądzom z RPO ma m.in. powstać tysiąc nowych miejsc pracy - to dzięki wsparciu udzielonym mikroprzedsiębiorcom.

Zmodernizowanych zostanie 60 obiektów zabytkowych i kulturowych. Urzędnicy szacują, że w ciągu tych siedmiu lat o ponad 2,5 mln zwiększy się liczba turystów odwiedzających co roku Małopolskę. Promocja regionu odbywać się będzie na 18 specjalnie zorganizowanych imprezach.

Z unijne pieniądze remontowanych będzie 350 km dróg regionalnych i 180 km lokalnych. Modernizowany będzie tabor transportu publicznego - koleje i autobusy - który poprawi komunikację Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

100 hektarów zniszczonych terenów zostanie objęte programem rewitalizacji, co pozwoli zlikwidować zaniedbania w ochronie środowiska. 15 tys. osób będzie zabezpieczonych przed ewentualnymi powodziami, 20 tys. zyska dostęp do sieci kanalizacyjnych.

Kto i na co może dostać euro

Reszta pieniędzy - 1,1475 mld euro - zostanie rozdana w drodze konkursów. Pieniądze pójdą na inwestycje w infrastrukturę, wsparcie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego w Małopolsce.

Pula unijnych dotacji zostanie podzielona na kilka priorytetów.

163 mln euro pójdą na "Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy", czyli poprawę jakości usług edukacyjnych i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Za te pieniądze będzie rozbudowywane zaplecze dydaktyczne szkół wyższych Małopolski, a także upowszechniany dostęp do internetu.

Za 161 mln euro będzie realizowany priorytet "Gospodarka regionalnej szansy", czyli rozwój i podnoszenie konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw oraz wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Wspierana będzie produkcja tych przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty przyjazne dla środowiska. Pieniądze będą mogły służyć także np. do tworzenia funduszy pożyczkowych. Finansowane będą badania naukowe na rzecz przedsiębiorców.

Na "Turystykę i przemysł kulturowy" pójdzie 101 mln euro. Dotacje będą wykorzystane na budowę sieci informacji turystycznej, poprawę bazy noclegowej, adaptację obiektów zabytkowych do celów turystycznych, ochronę i ekspozycję zabytków.

Najwięcej - bo 390 mln euro, czyli blisko jedną trzecią RPO - pochłonie "Infrastruktura dla rozwoju regionalnego", czyli budowa nowych dróg i stworzenie regionalnej komunikacji zbiorowej z prawdziwego zdarzenia. Władze Małopolski chcą przede wszystkim budować nowe drogi dojazdowe do przecinającej województwo autostrady A-4, a także stworzyć w całym regionie nowoczesny tabor autobusowy i połączenia szynowe. Z tej puli przygotowywane będą także tereny poprzemysłowe i powojskowe pod nowe inwestycje budowlane.

172 mln euro na rozwój dostanie sam Kraków i jego ościenne gminy - zwane Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Pieniądze będą inwestowane m. in. w infrastrukturę wystawienniczą i kongresową, a także w stworzenie nowoczesnej bazy medycznej.

Nieco mniej - bo 156 mln euro - zostanie przeznaczonych na inne subregiony Małopolski w ramach priorytetu "Spójność wewnątrzregionalna" obejmującego rozwój miast i wsi, oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, m. in. socjalnego i zdrowotnego. Dotacje będą mogły objąć m. in. społeczne budownictwo mieszkaniowe, modernizację centrów miejscowości, a także poprawę warunków dostępu do służby zdrowia.

Na "Infrastrukturę ochrony środowiska" - czyli m. in. na gospodarkę wodno-ściekową, poprawę jakości powietrza, zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii - pójdą 93 mln euro. Małopolska chce w ten sposób zadbać o swoje obszary chronione - parki narodowe i krajobrazowe. W ramach tego projektu prowadzona będzie także edukacja ekologiczna.

Na "Współpracę międzyregionalną" Małopolska wyda 10 mln euro. Za te pieniądze będzie m. in. promować się za granicą, a także utrwalać współpracę z innymi regionami Unii Europejskiej poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań i konferencji.

Gdzie po dotacje i po ile pieniędzy?

Unia może sfinansować do 85 proc. kosztów projektu. Wnioski, których nabór rozpoczyna się już w tym kwartale, przyjmuje Departament Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, ul.

Wielicka 72 w Krakowie, tel.: (12) 2990740, fax: (12) 2990741

O unijnych funduszach na lata 2007-13 czytaj też w ogólnopolskim wydaniu "Gazety" oraz w internecie:

Fundusze Europejskie na Gospodarka.Gazeta.pl

Urząd Marszałkowski

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego