Oświadczenie Ryszarda Krauzego

Przekazujemy treść pisma adwokata Krzysztofa Bachmińskiego, obrońcy Ryszarda Krauzego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

"Kraków 2007-09-28

Do

Prokuratury Okręgowej

Wydziału V Śledczego

w Warszawie

Do sygn. akt V Ds. 400/07

Adwokat Krzysztof Bachmiński

- obrońca podejrzanego

Ryszarda Krauzego

W załączeniu przesyłam oświadczenie p. Ryszarda Krauzego, na okoliczność, że nie jest jego zamiarem ukrywanie się przed organami ścigania lub utrudnianie w inny sposób toczącego się przeciwko niemu postępowania przygotowawczego:

Oświadczenie

"W związku z przekazaną w dniu 27 IX br. przez media informacją, iż Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała mnie na przesłuchanie na dzień 28 IX 2007 r. - informuję, że wezwanie to nie zostało mi doręczone.

Moi adwokaci utrzymują stały kontakt z Prokuraturą i w najbliższym czasie zostanie przez nich złożony wyczerpująco uzasadniony i wsparty opiniami prawnymi, wniosek o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

Niezależnie od tego, ponawiam moje zapewnienie, że nie zamierzam uchylać się przed obowiązkiem stawienia się w Prokuraturze i uczynię to niezawodnie po powrocie do kraju.

Moja nieobecność w Polsce związana jest z finalizacją znaczących gospodarczo projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności, projektów pozyskania źródeł surowców energetycznych w Kazachstanie i Republice Komi.

Ryszard Krauze"

Równocześnie ponawiam wniosek o doręczenie mi - także faxem - odpisu postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz rozpoznanie mego wniosku o udzielenie mi akt sprawy do wglądu.

Oryginał niniejszego pisma przesyłam listem poleconym

Krzysztof Bachmiński

Adwokat"