Sejm rozwiązał KDT

Sejm przyjął ustawę o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców energii elektrycznej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (KDT) na jej sprzedaż. Jej efektem ma być szybszy rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.

Projekt ustawy przewiduje udzielanie pomocy publicznej na pokrycie kosztów tak zwanym osieroconych podmiotom, które przystąpią do umów rozwiązujących. Pomoc udzielana będzie w przypadku, gdy wyniki finansowe wytwórców będą zbyt niskie, aby pokryć poniesione nakłady związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Kontrakty długoterminowe na zakup mocy i energii elektrycznej zawarte zostały w latach 1994-1998 między wytwórcami energii elektrycznej wybranymi w drodze przetargu oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Kontrakty nie zostały rozwiązane przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i - zdaniem ustawodawców - stanowią obecnie jedną z istotnych barier dla liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz ograniczają płynność rynku hurtowego obrotu energią elektryczną.

W 2005 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie, które ma wyjaśnić, czy kontrakty długoterminowe nie stanowią formy niedozwolonej pomocy publicznej.