Komunikat MTiB ws. przyczyn katastrofy budowlanej w Chorzowie

KOMUNIKAT PRASOWY

28 stycznia 2006 r. katastrofie budowlanej uległ pawilon wystawienniczy nr 1 przy ul. Bytkowskiej 1 w Chorzowie, na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (hala o konstrukcji stalowej o wymiarach w rzucie 97,36 m x 102,875 m i maksymalnej wysokości 13,2 m). Pozwolenie na budowę hali wydano w 1999 r., a pozwolenie na użytkowanie w 2000 roku.

Bezpośrednio po katastrofie (tj. 28 stycznia) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przejął prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej w Chorzowie i powołał (zgodnie z art. 76 Prawa budowlanego) Komisję dla ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy. W jej skład weszli przedstawiciele: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Chorzowa, Okręgowego Inspektora Pracy, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

Wstępna ocena przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrofy budowlanej

Komisja ustaliła, że:

1. Bezpośrednią przyczyną katastrofy hali była utrata nośności wiązarów (płatwi) oraz głównych podciągów kratowych i słupów w części środkowej hali, a także przeciążenie jej konstrukcji śniegiem.

2. Halę zaprojektowano z licznymi błędami konstrukcyjnymi, w tym w zakresie nośności elementów konstrukcji hali. Konstrukcja hali nie spełniała wszystkich wymagań norm projektowania.

3. Gwałtowny przebieg katastrofy wynikał z:

1) wadliwego rozwiązania konstrukcyjnego hali - dźwigarów i głowic słupów,

2) wad spoin łączących przewiązki słupów z gałęziami,

3) dużego wytężenia wielu elementów dachu, jak: płatwi, podciągów, połączeń między elementami,

4) braku stężeń połaciowych i pionowych konstrukcji dachowej hali,

5) pseudo-przestrzennego charakteru konstrukcji, w której wszystkie dachowe płatwie - kratowe i belkowe były powiązane między sobą zastrzałami.

4. Na miejscu katastrofy stwierdzono m.in. niestaranność montażu konstrukcji hali oraz nadmierne wytężenie podciągów.

5. Już w trakcie budowy hali oraz po jej awarii w 2002 r. projektant informował właściciela hali o konieczności odśnieżania dachu. Dach nie był jednak odśnieżany z należytą starannością.

6. O małej nośności przekrycia hali sygnalizowała awaria w styczniu 2002 r. Po takiej awarii cała stalowa konstrukcja przekrycia powinna być ponownie obliczeniowo sprawdzona, czego nie uczyniono. Nie sprawdzono wtedy również jakości spoin w głównych elementach nośnych, pomimo uzyskania negatywnych wyników badań.

Komisja przedstawi końcowe stanowisko dotyczące przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej w terminie 10 dni.