Stanowisko Senatora Tomasza Misiaka

Wobec faktu, że Senator Tomasz Misiak zgłosił nam szereg zastrzeżeń co do informacji zawartych w publikacjach dotyczących jego osoby, Agora - przyjmując z dobrą wiarą jego oświadczenia, publikuje treść stanowiska Senatora Tomasza Misiaka:

1) Senator Tomasz Misiak nie jest autorem tzw. specustawy stoczniowej - ustawa została opracowana przez Radę Ministrów, bez udziału Senatora Tomasza Misiaka; ustawa nie wprowadzała nieznanych polskiemu prawu rozwiązań dotyczących szkoleń dla bezrobotnych, a jedynie odsyłała do istniejących instytucji prawnych,

2) Senator Tomasz Misiak nie jest autorem poprawek do specustawy stoczniowej; zgłoszone przez Niego poprawki były postulowane przez Ministerstwo Skarbu; treść poprawek w żadnym stopniu nie dotyczyła kwestii szkoleń, miały one na celu dostosowanie treści ustawy do prawa unijnego i finalnie nie zostały zaakceptowane przez Senat,

3) Pana Tomasz Misiak nie czynił jakichkolwiek zabiegów i starań, które miały na celu zlecenie Przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontraktu na rzecz konsorcjum, w skład którego wchodziło Work Service S.A.,

4) Agencja Rozwoju Przemysłu uzyskała zezwolenie Urzędu Zamówień Publicznych na udzielenie zlecenia bez konieczności przeprowadzenia przetargu (bez jakiejkolwiek aktywności w tym kierunku ze strony Pana Tomasza Misiaka),

5) Work Service S.A. traktowało zlecenie od Agencji Rozwoju Przemysłu w kategoriach promocji, stąd też zaoferowane wynagrodzenie - w części przypadającej Work Service S.A. (większość wynagrodzenia była należna konsorcjantowi) - nie zapewniało marży, pokrywało jedynie koszty realizacji zlecenia,

6) Pan Tomasz Misiak nie brał udziału w tzw. "pompowaniu kół" w Unii Wolności w sensie sztucznego zwiększenia ilości członków. Wzrost liczby członków miała charakter realny, nowi członkowie byli w sferze intencji i realnych działań zainteresowani aktywnością polityczną. Ani Tomasz Misiak ani nikt z koła partyjnego, do którego należał, nie został ukarany przez sąd partyjny.

7) Firma Work Service powstała niezależnie od fundacji Oskar, a relacje między tymi dwoma podmiotami były ściśle biznesowe.

8) Pan Tomasz Misiak nie kierował działalnością Stowarzyszenia Euro Art Meeting, a ostateczny raport Najwyższej Izby Kontroli nie potwierdził żadnych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.

Jednocześnie Pan Tomasz Misiak informuje, że w związku z podnoszonymi pod Jego adresem zarzutami zostały zainicjowane działania prawne ukierunkowane na ochronę Jego dobrego imienia, w wyniku których zostały wystosowane przeprosiny i sprostowania, które są opublikowane pod adresem http://www.misiak.org/index.php/media .