Tusk powołał, Szydło rozwiązała. Rada ds. walki z rasizmem i ksenofobią przestaje istnieć

1. Premier rozwiązała Radę do spraw walki z dyskryminacją rasową i ksenofobią 2. Została ona powołana przez rząd Donalda Tuska w 2011 roku 3. Jej zadaniem było koordynowanie działań w zakresie zwalczania nietolerancji

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasPremier Beata Szydło zniosła pod koniec kwietnia działanie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Tak wynika z orzeczenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

ZARZĄDZENIE NR 53 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej "Radą".

§ 2. 1. Przewodniczący Rady odwołuje Radę Konsultacyjną w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia. 2. Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (M.P. poz. 79).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Do zadań rady, jak czytamy w dokumencie powołującym ją do istnienia, należało "zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji". Została ona utworzona w 2011 roku decyzją ówczesnego premiera Donalda Tuska.

Jej celem było ponadto "monitorowanie i analizowanie obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej", tworzenie planu działań w zakresie przeciwdziałania ksenofobii czy "prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji".

Zobacz wideo

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Czy w Polsce istnieje problem rasizmu?
Więcej o: