Dramatyczna sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych to skandal polskiej transformacji [LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET]

Kongres Kobiet w liście otwartym popiera protesty rodziców niepełnosprawnych dzieci. "Zaniechania kolejnych rządów w tej sferze to wielki skandal polskiej transformacji" - podkreślają sygnatariuszki listu.

Kongres Kobiet popiera słuszny protest rodziców osób niepełnosprawnych. Ich sytuacja jest dramatyczna, a świadczenia, jakie otrzymują, są skandalicznie niskie. Zaniechania kolejnych rządów w tej sferze to wielki skandal polskiej transformacji.

Kongres Kobiet od samego początku swego istnienia walczył o radykalne polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i opiekunek. Wśród naszych postulatów były:

1. Podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Uzawodowienie opieki nad osobą niepełnosprawną.

3. Elastyczny pobór świadczenia pielęgnacyjnego (czyli możliwość przepisania świadczenia pielęgnacyjnego z osoby opiekującej się na dziecko w przypadku, kiedy opiekun/ka ma możliwość podjęcia pracy zawodowej).

4. Bezpośrednie finansowanie przez państwo kolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu znacznym wraz z osobistymi opiekunami.

5. Utworzenie pomocy całodobowej dla osoby niepełnosprawnej w sytuacji choroby opiekuna lub opiekunki.

6. Objęcie bezpłatną opieką psychologiczną rodziny od momentu narodzin osoby niepełnosprawnej.

7. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

8. Pełna refundacja lekarstw, środków higienicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i zależnych.

9. Podwyższenie renty socjalnej, gdy dziecko ukończy 18 lat (obecnie wynosi 619,50 zł).

10. Stworzenie systemowej holistycznej opieki (psychologicznej, rehabilitacyjnej, medycznej i socjalnej) nad osobami niepełnosprawnymi.

11. Zabezpieczenie osób niepełnosprawnych w razie śmierci osoby opiekującej się.

Uważamy, że postulaty trzeba jak najszybciej spełnić. Widzimy konieczność zarówno powołania specjalnej komisji najwyższego szczebla (Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, szef NFZ, szef PFRON; służymy ekspertkami), jak i zagwarantowania, że istnieje wola polityczna po stronie rządu dla jak najszybszego wprowadzenia reform służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie wyrażamy niepokój z powodu upolitycznienia, a właściwie upartyjnienia strajku. Konstruktywny i konkluzywny może być tylko dialog.

W imieniu Rady Programowej Kongresu Kobiet, Jadwiga Król, Magdalena Środa, Danuta Hübner, Małgorzata Fuszara, Teresa Kamińska, Barbara Labuda, Agnieszka Graff, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Agnieszka Grzybek, Dorota Warakomska.

Więcej o: