Matura z języka angielskiego 2016. Najczęściej popełniane błędy

Matura z języka angielskiego nie należy do najłatwiejszych egzaminów co roku. stanowi postrach większości zdających. Z czym uczniowie mają największy problem?
Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Fot. CKE

Brak zrozumienia tekstów pisanych

Najpoważniejszym problemem jest brak zrozumienia tekstu. Błędne odpowiedzi wskazują na to, że wielu maturzystów nie zrozumiało kluczowych fragmentów tekstu, a odpowiedzi udzielają w oparciu o pojedyncze słowa lub zwroty usłyszane w nagraniu.

Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Fot. CKE

Brak zrozumienia tekstów ze słuchu

W przypadku zrozumienia tekstów pisanych, podobnie jest jak w przypadku zrozumienia ze słuchu. Bardzo często okazuje się , że zdający nie przeczytali uważnie trzonu zadania lub nie zrozumieli części tekstu i opierali się jedynie na podobieństwie słów występujących w tekście i w zdaniu.

Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Fot. CKE

Brak spójności i logiki

W pracach pisemnych uczniów bardzo często widać bardzo ścisły związek między błędami językowymi a spójnością tekstu. Wynika to nieumiejętności łączenia zdań, używanie niewłaściwych leksykalnych wskaźników, używanie niewłaściwych zaimków, brak konsekwencji w stosowaniu czasów gramatycznych. Błędy te sprawiają, że praca jest niekomunikatywna i ciężka w odbiorze.

Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Matura 2015 angielski podstawowy stara matura Fot. CKE

Dosłowne rozumienie tekstu

W zadaniach, które wymagają uzupełnienia tekstu właściwym zdaniem lub słowem wyraźnie widać, że maturzyści uzyskują niższe wyniki. Spowodowane to może być tym, że w języku angielskim gimnazjaliści i maturzyści rozumieją głównie dosłowne znaczenia, natomiast odczytywanie znaczeń wynikających ze struktury tekstu jest dla nich znacznie trudniejsze.