Najczęściej popełniane błędy z Wiedzy o społeczeństwie

Matura z wiedzy społeczeństwie nie należy do najłatwiejszych egzaminów co roku stanowi postrach większości zdających. Jakie błędy są najczęściej popełniane na maturze z WOS-u?
Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Brak orientacji na mapie

Z analizy wyników egzaminu  maturalnego w WOS-u wynika, że maturzyści nie potrafią identyfikować państw na podstawie charakterystycznych dla nich wydarzeń, ale także nie posiadają ogólnej orientacji na mapie. Świadczy to o braku umiejętności i lokalizowania przestrzennego wydarzeń.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Beata Dżumaga

Nieznajomość podsatwowych pojęć politologicznych

Dużym problemem dla maturzystów jest rozpoznawanie przez maturzystów pojęcia na podstawie jego definicji oraz podanego nazwiska jego twórcy.  Niski poziom wykonania tego zadania świadczyć może o braku umiejętności dokonywania uogólnień oraz rozróżniania podstawowych pojęć politologicznych.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Nieumiejętność czytania ze zrozumieniem

Wielu maturzystów ma problem z poprawnym zrozumieniem tekstu. Co za tym idzie z prawidłowym formułowaniem opinii, ocen, argumentów w odniesieniu do problemów przedstawionych w tekście. Wielu zdających na pytania otwarte udziela odpowiedzi, które świadczą o niezrozumieniu tekstu. Bardzo często pojawiały się również rozwiązania, w których zalety i wady zostały przez zdającego błędnie przypisane ? np. to co jest zaletą, zostało uznane za wadę.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Błędy merytoryczne

Jednym z największych problemów dla maturzystów jest  napisanie wypracowania na proponowane tematy. W roku 2015 tylko 18 % maturzystów wykonało zadani bezbłędnie. W wypracowaniach uczniowie popełniali bardzo często poważne błędy merytoryczne, które rzutowały na końcową ocenę. Istotnym problemem było też to, że maturzyści pomijali szczegóły, które mają wpływ na końcową ocenę pracy.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Brak wiedzy ogólnej

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny (socjologia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, ekonomia) sprawia, że maturzyści maja duży problem z opanowaniem materiału. Nie posiada umiejętności łączenia treści z różnych zakresów tematycznych. Zadania sprawdzające złożone umiejętności  są wykonywane nieprawidłowo, ponieważ uczniowie potrafią wykonać poprawnie tylko jeden z elementów.

Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Matura 2015 WOS rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Nieumiejetność czytania tekstów źródłowych

Mapa to kolejny źródło informacji, które sprawia trudności maturzystom w poprawnym udzieleniu odpowiedzi. Takie problemy powoduje również czytanie z tabel, wykresów. Świadczy to o braku umiejętności ich zestawienia, interpretowania czy wyciągania wniosków na ich podstawie.