Studia 2015 - programy i konkursy MNiSW dla studentów i młodych naukowców

W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało dla studentów i młodych naukowców programy i konkursy, dzięki którym mogą oni wejść w świat nauki lub zdobyć wsparcie finansowe dla swoich badań. Propozycji jest dziesięć i dotyczą różnych dziedzin. Z oferty powinni być więc zadowoleni zarówno humaniści, jak i pasjonaci nauk ścisłych.
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MARCIN WOJCIECHOWSKI

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia

Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Program jest skierowany do młodych naukowców, którzy pracują na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk czy instytucjach badawczych. Stypendium przyznawane jest na maksymalnie 3 lata. Przez ten czas należy kontynuować pracę naukową ? warunek konieczny. W imieniu naukowca wniosek mogą złożyć: rady wydziałów, rady naukowe lub inne organy reprezentujące jednostki naukowe. Przy ocenie kandydata na stypendystę pod uwagę brane są: poziom prowadzonych badań, udział w projektach międzynarodowych, dorobek naukowy itp.

Wysokość grantu: Kwota co roku jest inna. Zależy ona od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. W 2015 r. kwota ta wyniosła 5390 zł.

Terminy: Wnioski przyjmowane są corocznie od 2 stycznia do 31 marca.

Ideas Plus to jeden z programów przygotowanych w tym roku przez MNiSW Ideas Plus to jeden z programów przygotowanych w tym roku przez MNiSW Fot. Shutterstock

Ideas Plus

Dla kogo? Autorzy wniosków zgłoszonych do uczestnictwa w konkursach programu Ideas Europejskiej Rady Badań Naukowych

Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Ideas Plus ma zagwarantować wsparcie i zachęcić polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu Ideas Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC). ERC to organizacja, która finansuje prowadzenie badań pionierskich, szczególnie tych, które cechuje interdyscyplinarność. Ideas Plus ma pomóc we wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.

Terminy: Nabór wniosków ogłasza minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Najlepsi z najlepszych!

Dla kogo? Student

Dziedziny: Nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Zadaniem konkursu jest wspieranie młodych i uzdolnionych konstruktorów, wynalazców i programistów. Stypendystami konkursu w jednej edycji może zostać maksymalnie 50. osób. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na zakup aparatury naukowo-badawczej, uczestnictwo w zawodach i konkursach międzynarodowych i zakup różnych środków niezbędnych do realizacji projektu. Niezbędna jest rekomendacja opiekuna naukowego.

Wysokość grantu: nie określono maksymalnej wysokości grantu.

Terminy: Wnioski można składać w III/IV kwartale 2015 r.

Biblioteka Biblioteka Fot. Łukasz Ogrodowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia; doświadczony naukowiec

Dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne

O programie: Program składa się z trzech modułów: Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z modułów to osobny konkurs. Założeniem NPRH jest ułatwienie integracji polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową. Drugi cel to pomoc młodym naukowcom w rozwoju ich kariery we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wysokość grantu: Nie ustalono maksymalnej wysokości grantu

Terminy: Zostaną ogłoszone na stronie internetowej MNiSW.

Granty na granty Granty na granty ŁUKASZ KRAJEWSKI

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia, doświadczony naukowiec

Dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki o życiu

O programie: Celem programu jest zachęcenie polskich jednostek naukowych do starania się o granty unijne. O finansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe, które planują podjęcie się roli koordynatora w projekcie i stworzenie międzynarodowego konsorcjum badawczego. Zwycięzcy otrzymają wsparcie w wysokości 30 tys. zł.

Wysokość grantu: Maksymalnie 30 tys. zł.

Terminy: Nabór do drugiej edycji: do 31 grudnia 2015 r.

Sprawdź, które uniwersytety są najlepsze w Europie! Sprawdź, które uniwersytety są najlepsze w Europie! Cz(Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Konkurs: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Dla kogo? Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.)

Dziedziny: Tematyka zmienia się i jest określana co roku w ogłoszeniu o konkursie

O programie: Główny wymóg dla projektów biorących udział w konkursie to ich szeroki zasięg społeczny. Ponadto ważne są też inne cele, różne w zależności od edycji. Cele ubiegłoroczne: wspieranie inicjatyw, które ułatwia studentom i doktorantom godzenie nauki z opieką nad dziećmi, promocja współpracy uczelni i pracodawców w organizowanie wysokiej jakości praktyk i staży studenckich, upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego itp.

Wysokość grantu: maksymalnie 50 tys. zł

Terminy: nabór wniosków ogłaszany jest w I kwartale roku

Mobilność Plus

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia

Dziedziny: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Mobilność Plus to program, który umożliwia udział w badaniach naukowych w renomowanym ośrodku naukowym za granicą. Młodzi naukowcy, w tym doktoranci, mają możliwość zdobycia pieniędzy na: pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty podróży miedzy miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się ośrodek badawczy.

Wysokość grantu: 10 tys. zł miesięcznie dla uczestnika programu, 2 tys. zł dla małżonka i 1 tys. zł dla dziecka uczestnika.

Terminy: Informacja na temat terminu przyjmowania wniosków ogłaszana jest na stronie internetowej MNiSW.

Iuventus Plus

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia

Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Głównym celem programu jest finansowe wsparcie młodych naukowców, w tym także studentów. Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przejętych do publikacji w czasopismach.

Wysokość grantu: Maksymalnie 300 tys. zł.

Terminy: Informacja na temat terminu przyjmowania wniosków ogłaszana jest na stronie internetowej MNiSW.

Diamentowy Grant Diamentowy Grant Fot. Maciej Swierczynski / Agencja Wyborcza.pl

Diamentowy Grant

Dla kogo? Student

Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Diamentowy grant skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Laureaci zyskują możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt.

Wysokość grantu: maksymalnie 200 tys. zł, w tym wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł. miesięcznie.

Terminy: Informacja na temat terminu przyjmowania wniosków ogłaszana jest na stronie internetowej MNiSW.

Rozwój sportu akademickiego

Dla kogo: Młody naukowiec - do 35. roku życia

Dziedziny: Nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

O programie: Do programu kwalifikują się projekty badawcze, które dotyczą rozwoju sportu akademickiego, a zwłaszcza dyscyplin olimpijskich.

Wysokość grantu: Nie określono maksymalnej wysokości grantu

Terminy: Nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej MNiSW.


Opracowanie przygotowane na podstawie broszury Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. programów i konkursów MNiSW