Wyniki matur 2015 - co 5. ucze nie zda matury. Najgorsze wyniki z WOS-u i z geografii. Mamy dane z CKE

26 proc. uczniw nie zdao w tym roku matury. Co pity maturzysta nie zda matury w nowej formie. Wrd uczniw technikw matury na starych zasadach nie zdao 36 proc. abiturientw. To wyniki matur 2015 podane dzi przez CKE.

Wyniki matur 2015: co 5. ucze nie zda matury

Nie wszyscy abiturienci otrzymali dzi wiadectwa maturalne. Uczniowie, ktrzy nie zdali matury, bd mogli podej do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Jak podaa CKE, w tym roku matury nie zda co pity maturzysta.

Wyniki matur 2015: uczniowie z licew napisali matur lepiej ni absolwenci technikw

Dane opublikowane dzi przez CKE pokazuj, e maturzyci z licew oglnoksztaccych napisali matur lepiej ni ich koledzy z technikw.

Jedna trzecia tegorocznych maturzystw z technikw nie poradzia sobie z matur.

Jzyk polski - 98 proc. uczniw zdao now matur z polskiego

W tym roku 98 proc. uczniw zdao matur z jzyka polskiego na poziomie podstawowym. rednio uzyskali 66 proc. punktw. Gorzej poszed poziom rozszerzony - zdajcy go uczniowie uzyskali rednio 61 proc.

Na maturze 2015 z rozszerzonego polskiego pierwsz opcj do wyboru bya rozprawka na temat "Historii pikna" autorstwa Umberta Eco. Drugim tematem bya analiza porwnawcza wiersza Jacka Kaczmarskiego pt. "Zesanie studentw" oraz wiersza Zygmunta Krasiskiego pt. "Na Sybir".

Matura 2015. Stara matura: wtek miosny wedug Buhakowa
Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym naleao zinterpretowa fragment "Mistrza i Magorzaty". Maturzyci mieli opisa wtek miosny i jego znaczenie w powieci, a take sposb jego przedstawienia.
W drugim wypracowaniu naleao opisa na czym polegaa ironia w dwch tekstach, o wilku i owcy.

Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym naleao zinterpretowa fragment "Mistrza i Magorzaty". Maturzyci mieli opisa wtek miosny i jego znaczenie w powieci, a take sposb jego przedstawienia.

W drugim wypracowaniu naleao opisa na czym polegaa ironia w dwch tekstach, o wilku i owcy.

Mylisz o kierunkach humanistycznych? Zobacz, gdzie moesz studiowa:

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz w QUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Matematyka - 82 proc. maturzystw zdao matematyk podstawow w nowej formule

W przypadku matematyki lepsze wyniki osignli uczniowie piszcy now matur - 82 proc. z nich zdao egzamin z matematyki. W przypadku starej matury z matematyki odsetek zdawalnoci wynis 70 proc.

Maturzyci rednio zdobyli 55 proc. na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym redni wynik wynis 41 proc.

W arkuszu maturalnym z matematyki pojawio si m.in. zadanie na obliczenie delty. Maturzyci musieli te poradzi sobie z geometri czy obliczaniem prdkoci. Pojawiy si te funkcje, cigi arytmetyczne i geometryczne oraz logarytmy. Trzeba byo rwnie rozwiza zadanie z wartoci bezwzgldn, w treci innego zadania pojawi si podatek VAT. Maturzyci musieli te wykaza si wiedz z planimetrii.

Jako bardzo pracochonne uczniowie ocenili polecenie polegajce na porwnaniu stosunku pl midzy kwadratami i rombami. Jednak najtrudniejsze na maturze 2015 z matematyki okazao si zadanie, w ktrym naleao ustali prawdopodobiestwo.

Dobrze napisae matur z matematyki? To kierunki dla Ciebie:

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Historia i WOS - 50 proc. z historii i tylko 26 proc. z WOS-u

W tym roku maturzyci pisali te przedmioty jako dodatkowe, mogli rozwizywa tylko arkusze na poziomie rozszerzonym. Niestety nie poszy zbyt dobrze - tylko poowa tegorocznych maturzystw zdao matur z historii, podczas gdy odsetek zdawalnoci matury z wiedzy o spoeczestwie wynis tylko 26. proc.

Na maturze z historii absolwenci mieli do wyboru a pi tematw, na podstawie ktrych musieli napisa wypracowanie. Wrd nich pojawiy si takie kwestie, jak przyczyny kryzysu w Rzymie w V w. n.e., rozbicie dzielnicowe, wpyw reformacji na Polsk, zrywy narodowe XIX wieku a rewolucja spoeczna czy polityka Wielkiej Brytanii wobec III Rzeszy w latach 1933-1945.

W tym roku na maturze rozszerzonej z WOS-u pojawiy si zadania z procesu legislacyjnego. Oprcz tego maturzyci mieli uzupeni pozew w sprawie cywilnej. Nie mogo zabrakn rwnie pyta odnoszcych si do funkcjonowania Unii Europejskiej. Nikogo nie zaskoczyy mapki z krajami. Pojawia si te kwestia jednomandatowych okrgw wyborczych, czyli popularnych w tym roku wyborczym JOW-w.

Wiesz swoj przyszo z kierunkami spoecznymi? To moe by Twoja uczelnia:

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Jzyk angielski - 97 proc. zdao na poziomie podstawowym (nowa matura)

Maturzyci dobrze poradzili sobie z jzykiem angielskim na poziomie podstawowym - zdao j 97 proc. maturzystw przystpujcy do nowej matury i 90 proc. uczniw zdajcych j w starej formie. Ogem matur z jzyka angielskiego na poziomie podstawowym zdao 90 proc. uczniw.

Na starej maturze z jzyka angielskiego krtk form wypowiedzi by e-mail lub list do nauczyciela, z ktrym chcemy si spotka bdc w Londynie. W ramach drugiego tematu naleao opisa przygotowania do biegu ulicznego oraz poda dwie zalety takiej imprezy i zachci koleg do wzicia w niej udziau.

W czci sprawdzajcej rozumienie ze suchu na maturze podstawowej z angielskiego pojawio si nagranie o haasie i o dziewczynie, ktra wygraa konkurs.

W czci sprawdzajcej rozumienie ze suchu na maturze podstawowej z angielskiego pojawio si nagranie o haasie i o dziewczynie, ktra wygraa konkurs.

Dobrze czujesz si w angielskim? Oto propozycje na studia dla Ciebie:

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Jzyk niemiecki - 97 proc. maturzystw zdao

Jak twierdz sami maturzyci, matura z jzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym bya "atwa" i "do przeycia". W duszej wypowiedzi pisemnej naleao napisa list do koleanki i zaprosi j na urodziny babci. Trzeba byo opisa gdzie i o ktrej odbdzie si przyjcie, jakie atrakcje zostay przygotowane, jak ozdobiona bdzie sala oraz jaki prezent kupimy.

Maturzyci musieli te stworzy e-mail do kolegi, w ktrym trzeba byo napisa, e pojechalimy na kurs jzykowy, opowiedzie, jak byo, co si nam nie podobao, spyta o jego zdanie na temat kursu.

Niemiecki to Twoja pasja? Rozwijaj j na studiach:

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Geografia - 41 proc., biologia - 43 proc., chemia - 52 proc.

Na maturze z geografii pojawiy si zadania dotyczce zlodowacenia i odczytywania wykresw. Te zostay okrelone przez zdajcych jako atwe. Trudniejszymi zadaniami na maturze z geografii okazay si obliczanie growania Soca i identyfikowanie skamieniaoci. Oczywicie na maturze z geografii cz zada maturzyci musieli rozwiza w oparciu o materiay rdowe.

Wrd zada z biologii rozszerzonej pojawiy si takie zagadnienia, jak genetyka czy obieg krwi. W maturalnych poleceniach przewijay si te tkanki i komrki. Jak pisali maturzyci na Twitterze, "ostatnie zadanie byo o szympansach". Wiele zagadnie dotyczya rolin. Zdecydowanie mniej polece odwoywao si do wiedzy o organizmie ludzkim.

Uczniowie komentujcy matur z chemii na Twitterze pisali, e w arkuszu pojawio si ponad 40 zada. Wszystkie miay charakter otwarty, pojawio si duo zada za 1 punkt. Na maturze z chemii dominoway polecenia z zakresu chemii organicznej. W jednym z zada trzeba byo obliczy stenie molowe.

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Wyniki matur 2015 - ktre wojewdztwo napisao matur najlepiej?

W tym roku do matury przystpio 275,5 tys. absolwentw. 74 proc. wszystkich maturzystw zdao matur. Odsetek zdawalnoci by wyszy w przypadku tzw. nowej matury (80 proc. sukcesw w porwnaniu do 64 proc. ze starej matury).

Najlepiej z matur 2015 poradzili sobie uczniowie z wojewdztwa maopolskiego - tam matur zdao 77 proc. abiturientw.

Fot. CKE

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Wyniki matur 2015 - najgorsze wyniki w wojewdztwie...

Najgorsze wyniki tegorocznych matur uzyskali absolwenci z wojewdztwa zachodniopomorskiego - odsetek zdawalnoci wynis tam 70 proc.

Fot. CKE

Fot. CKE

Mylisz, e zdaby matur 2015? Sprawd swoj wiedz wQUIZIE PYTA MATURALNYCH.

Zdaby matur 2015? Sprawd si w quizie z pyta maturalnych!

Mylisz, e lepiej napisaby matur 2015? Sprawd, ile pamitasz z liceum i rozwi nasz quiz maturalny.