Matura 2015, język polski - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Dzisiaj o godzinie 9:00 maturzyści zaczęli rozwiązywać maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Mieli 3 godziny na napisanie maturalnego wypracowania. Publikujemy OFICJALNE ARKUSZE nowej matury 2015 z języka polskiego!
Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 1

CO POWINIENEŚ ZAWRZEĆ W SWOJEJ WYPOWIEDZI:

-  "Jak stworzyć na nowo szansę głębszego i prawdziwszego, intensywniejszego i bardziej tajemniczego doświadczenia?" ? Umberto Eco zadaje to pytanie w wyniku refleksji nad wpływem symbolizmu na wizję sztuki i nad dziełem Charlesa Baudelaire'a ? prekursora tego kierunku. Baudelaire, krążąc po uprzemysłowionym mieście, zauważał, jak sprowadzane jest do ogólników doświadczenie jednostki i jak bardzo spłaszczane jest życie wewnętrzne człowieka. Procesy te były potęgowane ? zdaniem Eco - przez fotografię, która, choć wiernie oddawała rzeczywistość, to również ograniczała wyobraźnię;

-  Szukając odpowiedzi na postawione sobie pytanie Eco oprócz Charlesa Baudelaire'a przywołuje również postać Edgara Allana Poego, którego wiele utworów tłumaczył właśnie Baudelaire'a;

-  Edgar Allan Poe to poeta amerykański, związany z epoką romantyzmu. Eco przywołuje jego esej "Zasady poezji", w którym piękno zdefiniowane jest jako coś nieuchwytnego, czego nie da się zatrzymać ani unieruchomić. Teza ta jest zgodna z założeniami platonizmu: rzeczy są niedoskonałymi odwzorowaniami doskonałych idei. Zdaniem Eco wynika z tego opozycja między śiatem sekretnym, niedostępnym dla każdego a naturalną rzeczywistością, z którą stykamy się na co dzień;

-  Piękno, czyli świat sekretny objawia się poetom;

-  Natura porównana jest do lasu symboli, w którym barwy, dźwięki i obrazy korespondują ze sobą, współbrzmią.

Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 2

-  Poeta, dostrzegając świat sekretny, jest jego szyfrantem, za pomocą języka wydobywa na światło to, co dla innych niedostrzegalne, pokazuje piękno, którego reszta nie widzi;

-  Poeta za pomocą języka poetyckiego odsłania te walory rzeczy, które są niewidoczne dla każdego, przez co wydaje się, że artysta wręcz daje im cechy, których wcześniej nie miały;

-  To moc objawiania się rzeczy, należy ją intensyfikować;

-  Język jest środkiem, który umożliwia wydobycie piękna poprzez swoją aluzyjność

- Według Umberto Eco człowiek ma szansę na intensywne i tajemnicze doświadczenia dzięki poezji, gdyż to właśnie poeta jest tym, który widzi piękno niedostrzegalne dla innych i ukazuje je dzięki iluzyjnemu językowi. Zgadzam się/nie zgadzam się z tym, ponieważ...;

- Problem piękna poruszał Oscar Wilde w "Portrecie Doriana Graya";

-  Podobną tezę do Umbero Eco przedstawił rosyjski literaturoznawca Wiktor Szkłowski w "Sztuce jako chwyt".

Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 3

CO POWINIENEŚ ZAWRZEĆ W SWOJEJ WYPOWIEDZI:

-  wiersz romantycznego poety Zygmunta Krasińskiego i liryk współczesnego nam poety i kompozytora Jacka Kaczmarskiego mają podobną budowę, oba utwory są stroficzne, a każda ze strof liczy po cztery wersy;

-  Tytuł wiersza Krasińskiego jest ekspresywny, dzięki zastosowaniu wykrzyknienia;

-  Wiersz odwołuje się do współczesnej poecie sytuacji politycznej i zsyłek na Sybir;

-  Pierwsze trzy wersy to elipsy, na które składają się powtarzające się słowa: "Sprzed ócz wam zniknę" oraz porównania do fali, ptaka oraz snu;

-  Podmiot liryczny wypowiada się w 1. os. l.poj;

-  Powtórzenia pojawiają się również w dwóch pierwszych wersach drugiej strofy ("Odejdę od was"), lecz tym razem towarzyszą im przymiotniki;

-  w wierszu panuje nastrój smutku, ale też spokoju, zgody na swój los;

-  podmiot liryczny sam pójdzie na Sybir, jest pogodzony ze swoim tragicznym losem;

-  nikt nie dowie się jaki los spotkał "ja" liryczne ? "Bo wam ukryte zostaną me ślady, Jak ślad dusz, z trumny lecących do Boga"

Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Matura 2015 polski rozszerzony nowa matura Fot. CKE

Strona 4

-  podmiot liryczny uważa, że nie czeka go już nic dobrego, tylko kat popędzający go w śniegi Sybiru;

-  podmiot liryczny uważa, że ludzie o nim zapomną;

-  tytuł "Zesłanie studentów" sugeruje, że utwór odnosi się ? jak poprzedni wiersz ? do zesłań na Sybir, jednak początek utworu opisuje uczniów na lekcji, słowo "zesłanie" sugeruje tu co najwyżej niechęć uczniów do nauki;

-  utwór nawiązuje do obrazu Jacka Malczewskiego;

-  podobnie, jak u Krasińskiego pojawia się elipsa "Odpocząć ? jak kto potrafi";

-  do opisu lekcji użyte jest słownictwo kojarzące się z opisem zesłań: "katorga", "tobołki", "walka";

-  Syberia pojawia się na mapie; jej charakter oddają np. słowa "białe wiorsty papieru", dzięki epitetowi "białe", które kojarzą się ze śniegiem oraz zapożyczeniu z języka rosyjskiego (wiorsty);

-  Podobnie jak u Krasińskiego pojawiają się powtórzenia, np. w czwartej strofie każdy wers rozpoczyna zaimek "ten";

-  "Pod wielką mapą imperium" rozpoczyna i kończy wiersz, stanowi klamrę kompozycyjną;

-  W obu utworach pojawiają się rymy, nastrój wierszy jest ponury;

-  Ostatnie cztery wersy utworu pokazują, że wiersz nie dotyczy jednak lekcji historii, lecz ? tak jak obraz Malczewskiego ? martyrologii Polaków, beznadziejności ich sytuacji na zesłaniu ("Wie nawet już w majaczeniach, Że i tak nie mają gdzie uciec");

-  W utworze pojawia się wiele epitetów (nogą zdrętwiałą, wielką mapą) uplastyczniających obraz, pojawiają się zapożyczenia z języka rosyjskiego (szynele, wiorsty), które potęgują złowrogi nastrój;

- Oba utwory, choć z różnych epok, poodejmują tę samą tematykę - zesłania na Sybir. Wiersze mają podobną budowę, w obu z nich panuje podobny, smutny nastrój.

Więcej o: