Najtrudniejsze zadania z matury podstawowej 2014. Jesteś w stanie je rozwiązać?

Matura okazała się wyjątkowo trudna w tym roku. Sprawdź, czy jesteś w stanie rozwiązać zadania z poziomu podstawowego, z którymi musieli się zmierzyć tegoroczni maturzyści!
Zadanie 1 Zadanie 1 Fot. CKE

Zadanie 1 - egzamin z historii

Prawidłowe odpowiedzi:

1) kultura grecka epoki klasycznej - B

2) kultura babilońska - C

3) kultura mykeńska - A

Zadanie2 Zadanie2 Fot. CKE

Zadanie 2 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie

Odpowiedź:

A. dziedziczenie Rodzina, w której dziedziczenie nazwiska i majątku występuje wyłącznie w linii męskiej. - patrylinearna

B. relacje interpersonalne - Rodzina, w której decyzje podejmowane są wspólnie przez małżonków - partnerska

C. małżeństwo - Rodzina oparta na małżeństwie, zawartym przez dwie osoby. - monogamiczna

Zadanie 4 Zadanie 4 Fot. CKE

Zadanie 3 - egzamin z historii

Prawidłowa odpowiedź:

bitwa pod Issos

zburzenie Kartaginy

bitwa pod Maratonem

zdobycie Rzymu przez Wandalów - B

włączenie Galii do państwa rzymskiego

zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - A

Zadanie4 Zadanie4 Fot. CKE

Zadanie 4 - egzamin z biologii

Odpowiedź:

1. Podczas skurczu przedsionków krew jest wtłaczana do komór, a zastawki półksiężycowate pozostają w tym czasie zamknięte. - PRAWDA

2. Kurczące się ściany komór podnoszą ciśnienie krwi w ich wnętrzu, co skutkuje zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych w sercu. - PRAWDA

3. Skurcz prawej komory powoduje tłoczenie krwi do aorty, a skurcz lewej komory wypycha krew do tętnic płucnych. - FAŁSZ

Zadanie5 Zadanie5 Fot. CKE

Zadanie 5 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie

Odpowiedź:

Podaj nazwę wymienionej w tekście grupy posługującej się językiem regionalnym w rozumieniu prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

A kaszubska


B Podkreśl dwie przyczyny spadku tempa wzrostu liczby ludności Polski.

1. Deklarowanie innej niż polska identyfikacji narodowo-etnicznej.

2. Wzrost liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn.

3. Emigracja zarobkowa Polaków.- PRAWDA

Zadanie 6 Zadanie 6 Fot. CKE

Zadanie 6 - egzamin z geografii

Obliczenia.

1: 25 000

1 cm - 25 000 cm - 250 m - 0,25 km 62 * 0,25 = 15,5 km

Odpowiedź. Szlak rowerowy w terenie ma długość 15,5 km

Zadanie7 Zadanie7 Fot. CKE

Zadanie 7 - egzamin z wiedzy o społeczństwie

Odpowiedź:

A. Nazwa tej ideologii - konserwatyzm

B. Współtwórca tej ideologii - Edmund Burke

Zadanie8 Zadanie8 Fot. CKE

Zadanie 8 - egzamin z fizyki

Odpowiedź:

A) załamania światła.

B) dyfrakcji światła.

C) interferacji światła.

D) polaryzacji światła. - POPRAWNE

Zadanie 9 Zadanie 9 Fot. CKE

Zadanie 9 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

Najdłuższy cień w południe rzucają oświetlone przez Słońce przedmioty znajdujące się na zwrotniku Koziorożca. - FAŁSZ

W miarę przesuwania się od bieguna północnego w kierunku bieguna południowego wzrasta długość dnia na Ziemi. - PRAWDA

Z rysunku wynika, że w Polsce w kolejnych dniach tej astronomicznej pory roku długość dnia będzie się wydłużać. - PRAWDA

Na równiku wysokość Słońca w momencie górowania jest większa niż nad zwrotnikiem Koziorożca. - FAŁSZ

Zadanie10 Zadanie10 Fot. CKE

Zadanie 10 - egzamin z matematyki

Odpowiedź:

A) 1/x1 + 1/x2=1/2

B) 1/x1 + 1/x2=1/4

C) 1/x1 + 1/x2= -1

D) 1/x1 + 1/x2=0 - POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie11 Zadanie11 Fot. CKE

Zadanie 11

Odpowiedź:

A) an = -n + 3

B) an = n - 3

C) an = 3n - 5

D) an = -3n + 5 POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie12 Zadanie12 Fot. CKE

Zadanie 12 - egzamin z fizyki

https://bi.im-g.pl/im/34/0c/f3/z15928372Q.jpg?preview=1

 

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to energia potencjalna spadającej piłki na wysokości 4 m
nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia w przypadku, gdy opór powietrza nie występuje, ponieważ wartość energii potencjalnej zależy tylko od odległości od wybranego układu odniesienia, w naszym przypadku jest to odległość od powierzchni ziemi.

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to energia kinetyczna spadającej piłki na wysokości 4 m
nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia w przypadku, gdy opór powietrza nie występuje, ponieważ w wyniku siła oporu powietrza powoduje, że wartość przyspieszenia jakie uzyskuje piłka jest mniejsza niż w przypadku gdy opór powietrza nie występuje, a więc uzyskana prędkość piłki na wysokości 4m będzie mniejsza, a co za tym idzie jej energia kinetyczna również.

Jeśli uwzględnimy opór powietrza, to całkowita energia mechaniczna spadającej piłki na
wysokości 4 m nad ziemią jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) ta energia, gdy
opór powietrza nie występuje, ponieważ część całkowitej energii mechanicznej jest zużyta na wykonanie pracy przeciw siłą oporu powietrza.

Zadanie 13 Zadanie 13 Fot. CKE

Zadanie 13 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie

Odpowiedź:

1. nadawanie orderów i odznaczeń; - PREZYDENT

2. koordynacja i kontrola pracy organów administracji rządowej; - RADA MINISTRÓW

3. uchwalanie ustaw; - SEJM

4. ochrona interesów Skarbu Państwa; - RADA MINISTRÓW

5. nadzór nad działalnością sądów powszechnych;

6. stosowanie prawa łaski; - PREZYDENT

7. powoływanie komisji śledczej. - SEJM

Zadanie14 Zadanie14 Fot. CKE

Zadanie 14 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

a) Podkreśl dwa obszary, do których fala tsunami dotarła w tym samym czasie.

A) wyspy Japonii

B) Ameryka Środkowa

C) północno-wschodnie wybrzeże Australii

D) południowe wybrzeże Alaski
b) Zaznacz przyczynę fali tsunami, której rozprzestrzenianie się przedstawiono na rysunku.

A) Wybuch wulkanu na Hawajach.

B) Trzęsienie ziemi na zachodnim wybrzeżu Chile.

C) Trzęsienie ziemi w strefie subdukcji u wybrzeży Azji.

D) Cyklon tropikalny u wybrzeży Ameryki Południowej.

Zadanie 15 Zadanie 15 Fot. CKE

Zadanie 15 - egzamin z historii

Odpowiedź:

- powstanie Akademii Krakowskiej (1364),

- wykonanie ołtarza dla kościoła Mariackiego w Krakowie (1477-1489),

- spalenie Jana Husa na stosie (1415).

Zadanie16 Zadanie16 Fot. CKE

Zadanie 16 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

A) W skład tego województwa weszło w całości byłe województwo białostockie. Graniczy zarówno z krajem należącym do strefy Schengen, jak i z krajem nienależącym do UE. - PODLASKIE - 2

B) W skład tego województwa weszło w całości byłe województwo wałbrzyskie. Graniczy z dwoma krajami należącymi do UE, a w jednym z nich środkiem płatniczym jest euro. - DOLNOŚLĄSKIE - 4

C) W skład tego województwa weszło w całości byłe województwo przemyskie. Graniczy zarówno z krajem należącym do strefy euro, jak i z krajem nienależącym do UE. - PODKARPACKIE - 5

Zadanie17 Zadanie17 Fot. CKE

Zadanie 17 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

1. Występowanie ciepłych prądów morskich u wybrzeży.

2. Położenie na obszarach nizinnych w deltach dużych rzek.

3. Położenie na obszarach zasobnych w złoża ropy naftowej.

4. Występowanie żyznych gleb, korzystnych dla rozwoju rolnictwa.

Zadanie18 Zadanie18 Fot. CKE

Zadanie 18 - egzamin z matematyki

A) f(x) = -1/2x + 2 - POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B) f(x) = -1/3x + 7/3

C) f(x) = -2x + 4

D) f(x) = -3x + 7

Zadanie19 Zadanie19 Fot. CKE

Zadanie 19 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Państwa o dodatnim saldzie migracji oznaczono na wykresie numerami.

A) 1 i 5

B) 2 i 3

C) 3 i 4

D) 2 i 4

b) Wymień trzy czynniki sprzyjające napływowi imigrantów do krajów Unii Europejskiej.

1. Wysokie zarobki

2. Szerokie świadczenia socjalne dla pracowników

3. Wysoki poziom bezpieczeństwa, brak konfliktów rasowych, etnicznych

MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WŚRÓD ODPOWIEDZI: bogata oferta szkolnictwa wyższego

Zadanie20 Zadanie20 Fot. CKE

Zadanie 20 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

Wykres, na którym przedstawiono zmiany współczynnika urodzeń, oznaczono literą - B.

Natomiast wykres zmian współczynnika zgonów oznaczono literą - D.

Zadanie 21 Zadanie 21 Fot. CKE

Zadanie 21 - egzamin z matematyki

Odpowiedź:

A) 15

B) 1 POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C) 1/15

D) 1/225

Zadanie22 Zadanie22 Fot. CKE

Zadanie 22 - egzamin z geografii

Odpowiedź:

śląskie

mazowieckie

lubelskie

Zadanie23 Zadanie23 Fot. CKE

Zadanie 23 - egzamin z historii

Odpowiedź:

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Tekst dotyczy rozwoju gospodarczego

1. Księstwa Warszawskiego.

2. Królestwa Polskiego.

3. Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

4. Galicji.

B. Wyjaśnij, w jaki sposób inwestycje, o których mowa w tekście, wiązały się z rolnictwem.

- inwestycje wiązały się rozwojem przemysłu i infrastruktury transportowej, potrzebującego robotników (przeważnie wywodzących się ze wsi),

- wzrost liczby zatrudnionych w przemyśle skutkuje większym popytem na artykuły rolne (jako że ludność miast nie produkuje sama żywności lub produkuje ją w niewielkim stopniu).

Zadanie24 Zadanie24 Fot. CKE

Zadanie 24 - egzamin z historii

Odpowiedź:

A. Podaj nazwę powstania, o którym mowa w tekście pieśni. Odpowiedź uzasadnij
dwoma argumentami.

Nazwa powstania: Powstanie listopadowe

Uzasadnienie:

- mowa o Olszynie, Ostrołęce - jest to nawiązanie do bitwy pod Grochowem (Olszynką Grochowską) i Ostrołęką,

- wspomniani "czwartacy" (4. Pułk Piechoty Królestwa Polskiego) brał udział i wsławił się w powstaniu listopadowym.

B. Określ stosunek autora pieśni do żołnierzy 4. Pułku Piechoty. Odpowiedź uzasadnij.

Autor pieśni uważa żołnierzy 4. Pułku Piechoty za walecznych ("Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę") i wyraża żal z powodu ich późniejszego losu tułaczy na obczyźnie ("W kraj obcy idzie na zawsze pułk czwarty!").

Zadanie 25 Zadanie 25 Fot. CKE

Zadanie 25 - egzamin z matematyki

Odpowiedź:

A) a = 9 POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B) a = 7

C) a = 6

D) a = 4

Więcej o: