Najtrudniejsze zadania z egzaminu gimnazjalnego 2014. Jesteś w stanie je rozwiązać?

Już za kilka dni gimnazjaliści poznają wyniki, które uzyskali z egzaminu gimnazjalnego. Znamy już ogólną punktację: język polski - średnio 68 %, matematyka tylko 47 %. Oto najtrudniejsze zadania z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Jesteś w stanie je rozwiązać?

Zadanie 16 - fizyka

Zadanie dotyczyło  prostego doświadczenia - elektryzowania ciał przez pocieranie. Na podstawie opisu wykonanych czynności i uzyskanych  efektów sprawdzano, czy uczeń, wykorzystując wiedzę dotyczącą tego zjawiska potrafi ocenić prawdziwość zdań opisujących wyniki doświadczenia.

Ze  zjawiskiem elektryzowania ciał oraz wzajemnym oddziaływaniem ładunków elektrycznych mamy do czynienia na co dzień, np. czesząc włosy grzebieniem, pocierając butami o wykładzinę z tworzywa sztucznego, czy chwytając klamkę u drzwi. Doświadczenie opisane w zadaniu jest zapisane w  podstawie programowej jako jedno z tych, które powinno być wykonane przez uczniów samodzielnie lub jako pokaz.

Zadanie poprawnie rozwiązało 49% zdających.

Zadanie 24 - geografia

W zadaniu sprawdzano wiadomości dotyczące państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Poprawne wykonanie zadania wymagało oszacowania powierzchni państw nadbałtyckich oraz zlokalizowania tych, które są położone na południe i wschód od Bałtyku.

Ta wiedza wystarczyła, aby w oparciu o dane przedstawione na diagramie ocenić prawdziwość podanych zdań. Z zadaniem poradziło sobie 69% gimnazjalistów.

Zadanie 23 - geografia

W zadaniu sprawdzano wiadomości dotyczące walorów turystycznych charakterystycznych dla dwóch regionów geograficznych Polski.

Tylko 30% gimnazjalistów wskazało gołoborza na Łysej Górze jako atrakcję turystyczną Gór Świętokrzyskich,  a 44% zdających uznało fantastyczne kształty ostańców wapiennych za atrakcję Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Zadanie 13 - historia

Wykonują c polecenie zdający miał wykazać się umiejętnością sytuowania w czasie wydarzeń historycznych.

Należało wybrać szereg, w którym wydarzenia te były uporządkowane chronologicznie. Aby dokonać prawidłowego wyboru uczeń powinien połączyć podane fakty w ciąg przyczynowo  - skutkowy. Tylko 25% piszących wykonało to zadanie  poprawnie.

Zadanie 22 - WOS

W zadaniu sprawdzano, czy uczeń potrafi przedstawione w tabeli akty prawne przyporządkować odpowiednim organom władzy w Polsce, które je tworzą.

W przypadku uchwały i postanowienia prawidłowych odpowiedzi udzieliło odpowiednio 63% i 58 % gimnazjalistów, a tylko 36% zdających wskazało  Radę  Ministrów, jako organ tworzący "Rozporządzenie [...] w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków".

Zadanie 4 - biologia

Współdziałanie insuliny i glukagonu to przykład regulacji hormonalnej u człowieka. Nie jest to wiedza tylko teoretyczna, ponieważ coraz więcej młodych osób poniżej 30 roku życia zapada na cukrzycę insulinozależną.

Dlatego wiedza o tych hormonach ma znaczenie w edukacji na rzecz zdrowia. Zadanie okazało się dla uczniów trudne - rozwiązało je poprawnie 40% uczniów.

Zadanie 9 - chemia

W zadaniu sprawdzano umiejętność analizy jednego z podstawowych źródeł informacji chemicznej, jakim jest tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli w wodzie.

W celu ułatwienia jego rozwiązania zamieszczono fragment zawierający tylko te  jony, które występują w podanych roztworach. Z zadaniem poradziło sobie 37% uczniów.

Więcej o: