100 pytań z historii Polski - quiz dla długodystansowców

1 / 100

Józef Piłsudski w 1918 r. objął stanowisko:

2 / 100

Jednym z królów Polski z dynastii Jagiellonów był:

3 / 100

Które miasto było stolicą zakonu krzyżackiego?

4 / 100

W skład dzielnicy senioralnej wchodziła m.in.:

5 / 100

Powszechnie uważa się (co jest nieścisłością), że po raz pierwszy liberum veto użyto na Sejmie w:

6 / 100

Gdzie połączone jednostki polskie z Rosji i Austro-Węgier starły się w 1918 r. z Niemcami?

7 / 100

Która partia nie należała do bloku komunistycznego?

8 / 100

Gdzie Tadeusz Kościuszko ogłosił "akt powstania"?

9 / 100

Który organ przekazał 11-14.11.1918 r. Piłsudskiemu władzę?

10 / 100

Pierwszym przewodniczącym KEN był:

11 / 100

Kto dowodził spiskowcami, którzy doprowadzili do wybuchu powstania listopadowego?

12 / 100

W 966 r. w skład państwa Polan weszła/y:

13 / 100

Przyrodnim bratem Mieszka II i przez rok władcą Polski był:

14 / 100

Kto kazał zabić św. Stanisława?

15 / 100

Które państwo udało się podbić Bolesławowi Chrobremu?

16 / 100

Która partia była autorem tzw. 4 wielkich reform: edukacyjnej, emerytalnej, administracyjnej oraz służby zdrowia?

17 / 100

Grodem za czasów pierwszych Piastów zarządzał:

18 / 100

Pierwszą unię polsko-litewską zawarto w:

19 / 100

Hołd Pruski miał miejsce w:

20 / 100

Za panowania Zygmunta I Starego przyłączono do Polski:

21 / 100

Unię Lubelską zawarto w:

22 / 100

Henryk Walezy uciekł z Polski do Francji po:

23 / 100

Pokój w Polanowie z 1634 r. zawarliśmy z:

24 / 100

Tzw. karnawał Solidarności miał miejsce w latach:

25 / 100

Unia brzeska próbowała włączyć do Kościoła katolickiego:

26 / 100

Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem w 1683 r. Kolejnym wielkim sukcesem było zwycięstwo pod:

27 / 100

Traktat Loewenwolda przewidywał, że na tronie polskim w 1733 r. zasiądzie:

28 / 100

Daty rozbiorów Polski to:

29 / 100

W 1652. miał miejsce tzw. sarmacki Katyń. Kozacy wymordowali polskich jeńców po bitwie pod:

30 / 100

Ile stałego wojska miała posiadać Polska (Korona i Litwa) według postanowień Sejmu niemego?

31 / 100

Czego NIE uchwaliła Konstytucja 3 maja?

32 / 100

Jednym z przywódców komuny paryskiej w 1871 r. był Polak:

33 / 100

Które miasto po 1815 r. miało status Wolnego Miasta?

34 / 100

W którym mieście wybuchło w 1905 r. krótkotrwałe powstanie?

35 / 100

Kto był autorem słynnego zwycięstwa pod Kircholmem w 1605 r.?

36 / 100

Polska w czasie wojny 30-letniej zachowała neutralność, ale pomogła w początkowej fazie walk:

37 / 100

Stefan Batory pojął za żonę:

38 / 100

Wielka klęska wojsk polskich w 1454 r., na początku wojny trzynastoletniej, miała miejsce pod:

39 / 100

Drugim prezydentem Polski był:

40 / 100

Który funkcjonariusz UB uciekł w 1953 r. na Zachód?

41 / 100

Stefan Batory w trzech świetnych kampaniach pobił wojska:

42 / 100

Józef Piłsudski przez wiele lat był czołowym działaczem:

43 / 100

Czy w pierwszych demokratycznych wyborach w Polsce w 1919 r. mogły głosować kobiety?

44 / 100

W którym z tych zaborów w czasie wiosny ludów wybuchło powstanie?

45 / 100

W pierwszej połowie XVIII w. w Polsce panowali: August II, August III oraz:

46 / 100

Które plemię NIE zamieszkiwało obecnych ziemiach Polski w X w.

47 / 100

Wacław II i Wacław III byli królami z dynastii:

48 / 100

Wielka powódź, która zalała m.in. część Wrocławia, miała miejsce w:

49 / 100

Z którymi państwami w 1999 r. Polska weszła do NATO?

50 / 100

Gdzie po raz pierwszy Polacy w dużej bitwie pokonali zakon krzyżacki?

51 / 100

W której bitwie zginął Ludwik II Jagiellończyk?

52 / 100

Konfederacja warszawska 1573 r. wprowadzała:

53 / 100

Wojna kokosza to inaczej:

54 / 100

Kto został władcą Księstwa Warszawskiego?

55 / 100

Gdzie znajdował się COP?

56 / 100

Hotel Lambert z czasów Wielkiej Emigracji wiąże się z działalnością:

57 / 100

Pierwszą żona Mieszka I była Dobrawa, a drugą?

58 / 100

Władysław Warneńczyk był królem Polski i:

59 / 100

Pierwsza wojna północna 1563-70 związana była z rywalizacją o:

60 / 100

W 1619 r. zawarliśmy rozejm z Rosjanami w Dywilinie. Wtedy to Polska zyskała wiele nowych ziem, a jej obszar wyniósł:

61 / 100

Jednym z największych zwycięstw wojsk polskich w powstaniu listopadowym była bitwa pod:

62 / 100

Które armie zaatakowały Niemców w 1939 r. nad Bzurą?

63 / 100

Potop szwedzki zakończył się pokojem w:

64 / 100

Bona Sforza d'Aragona była żoną:

65 / 100

Pierwszą ugodą ze zbuntowanymi Kozakami Chmielnickiego była:

66 / 100

Kto był naczelnikiem rządu cywilnego Królestwa Polskiego przed i na początku powstania styczniowego?

67 / 100

Gdzie osiedlono zakon krzyżacki w 1226 r.?

68 / 100

Wielkie reformy państwa w XVI w. były celem:

69 / 100

Pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I była:

70 / 100

Jednym z odłamów protestantów w Polsce byli:

71 / 100

Zaraz po śmierci Kazimierza Wielkiego na polskim tronie zasiadł:

72 / 100

Konstytucja nihil novi ograniczała władzę:

73 / 100

Jaki odsetek Polaków opowiedział się za wejściem do UE w referendum 2003 r.?

74 / 100

Słynnym polskim geografem doby renesansu był:

75 / 100

Dowódca Kedywu Armii Krajowej, stracony przez komunistów to:

76 / 100

Pierwowzorem polskiego rządu z końca XVIII w. była:

77 / 100

Pod Kłuszynem w 1610 r. Polacy robili wojska:

78 / 100

Jak nazywano opozycyjnych wobec cara posłów z Królestwa Polskiego?

79 / 100

"Mała stabilizacja" wiąże się z czasami rządów:

80 / 100

Augustyn Kordecki nierozerwalnie wiąże się z obroną:

81 / 100

W którym roku na króla Polski został koronowany Władysław Łokietek, kończąc tym samym rozbicie dzielnicowe?

82 / 100

Bitwa pod Chocimiem 1621 r. uchroniła Polskę od inwazji:

83 / 100

Bunt społeczny określony mianem Czerwca 1976 roku wybuchł z powodu:

84 / 100

Kto oddał Szwedom Litwę podczas potopu?

85 / 100

Kazimierzowi Wielkiemu udało się przyłączyć do Polski:

86 / 100

Sejm zwyczajny zwoływano w Polsce szlacheckiej:

87 / 100

Traktaty welawsko-bydgoskie zawarliśmy z:

88 / 100

Gdzie założono Ligę Polską, z której wywodzi się endecja?

89 / 100

Polskie wojsko zdobyło Moskwę w:

90 / 100

Zaślubin Polski z morzem dokonał:

91 / 100

Który polski królewicz miał zostać carem Rosji?

92 / 100

Pierwszym dowódcą AK był:

93 / 100

Zygmunt III Waza był blisko spokrewniony z:

94 / 100

Przywilej koszycki z 1374 r. przewidywał m.in.:

95 / 100

Hakata walczyła z Polakami m.in. w:

96 / 100

W bitwie pod Legnicą w 1241 r. Polacy przegrali walkę z:

97 / 100

Iloma krajami władali Jagiellonowie pod koniec XV w.?

98 / 100

Siczą nazywano:

99 / 100

W czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja wojsko polskie pokonało Rosjan pod:

100 / 100

Które zdanie jest prawdziwe?