Egzamin gimnazjalny 2018: matematyka. Test z matematyki, w którym sprawdzisz swoją wiedzę

1 / 14

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 r. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji - MCMXC. Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli?

2 / 14

W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie 10% stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o:

3 / 14

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiedli 2 mężczyźni i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety. Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim:

4 / 14

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną. Liczby x i y są różnych znaków.

5 / 14

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną. Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama.

6 / 14

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS, które nie należą do tego samego boku. Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne:

7 / 14

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6.

8 / 14

Popatrz na rysunek z poprzedniego pytania. Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne.

9 / 14

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki. Pole tego wielokąta jest równe:

10 / 14

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm. Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość:

11 / 14

Dwa boki pewnego trójkąta mają długości 12 cm i 15 cm. Obwód tego trójkąta może być równy 28 cm.

12 / 14

Dwa boki pewnego trójkąta mają długości 12 cm i 15 cm. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość 3 cm.

13 / 14

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku O oraz kąt środkowy o mierze 280°. Punkty A i B znajdują się na okręgu. Prosta k jest styczna do okręgu w punkcie B. Miara kąta α jest równa:

14 / 14

Pole podstawy walca jest równe 36𝛑 , a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy. Wysokość tego walca jest równa: