Dostałbyś się do policji? Na te pytania muszą odpowiadać przyszli mundurowi. Sprawdź, czy mógłbyś pracować razem z Sikorą

1 / 10

Kto powołuje komendanta głównego policji?

2 / 10

Do organów władzy wykonawczej (zgodnie z konstytucją) zaliczamy między innymi:

3 / 10

Kadencja Sejmu może zostać skrócona w sytuacji, gdy:

4 / 10

Obywatelowi polskiemu przysługuje bierne prawo w wyborach do Sejmu od:

5 / 10

O fakcie zatrzymania sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa niezwłocznie informuje się:

6 / 10

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez:

7 / 10

Za naruszenie konstytucji prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:

8 / 10

W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, prezydent może powołać stan wyjątkowy na wniosek:

9 / 10

Nadzór nad korpusem służby cywilnej sprawuje:

10 / 10

Ogłoszenie aktu normatywnego w ''Dzienniku ustaw'' jest: