Matura z matematyki 2018. Udałoby się wam ją zdać? Te pytania to sprawdzą

1 / 10

Cena roweru po obniżce o 15 proc. była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował:

2 / 10

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3, -2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy:

3 / 10

Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości |KL|=a, |MN|=b, a>b. Kąt KLM ma miarę 60 stopni. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa:

4 / 10

Punkt K=(2, 2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym |KM|=|LM|. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=(4, 3). Zatem:

5 / 10

Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m-1)x-3 są równoległe, gdy:

6 / 10

Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5?

7 / 10

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe:

8 / 10

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku długości 4. Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź NS, a jej długość jest równa 4. Kąt α, jaki tworzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek:

9 / 10

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML, których miary α i β spełniają warunek α+β=111 stopni. Wynika stąd, że:

10 / 10

Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8. Wtedy miara α kąta ostrego LKM spełnia warunek: