UOKiK skontroluje umowy Neostrady

Telekomunikacja Polska mogła naruszyć prawo żądając od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w tej sprawie postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów klientów
Postępowanie UOKiK dotyczy abonentów, którzy zawarli z Telekomunikacją Polską umowy na czas określony. TP SA żąda od nich bowiem kar umownych w sytuacji, gdy nie godząc się na podwyżkę abonamentu, chcą przed terminem rozwiązać kontrakt.

W opinii Urzędu powyższe działania spółki są niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. W świetle przepisów jedynie w wypadku udzielenia abonentowi rabatu operator ma prawo żądać od konsumenta dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. Opłata ta nie może jednak przekraczać wysokości przyznanej zniżki. Tymczasem - jak ustalił Urząd - możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usługi Neostrada na czas określony bez korzystania z jakichkolwiek promocji. Taka standardowa umowa nie jest związana z żadną ulgą przyznaną konsumentowi.

Także wynikająca z cennika Neostrady różnica między ceną usługi przy umowie zawartej na czas określony oraz wysokością opłat przy umowie na czas nieokreślony nie może być w ocenie Urzędu uznana za ulgę przyznaną abonentowi.