Regulamin konkursu "Weź cyfrówkę na studniówkę 2011"

Zapoznaj się z regulaminem.
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Weź cyfrówkę na studniówkę 2011" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL: http://fotoforum.gazeta.pl zwanego dalej "Serwisem Fotoforum" oraz http://www.edulandia.pl/Edulandia/0,0.html zwanego dalej "Serwisem Edulandia", w dniach od 13 stycznia 2011 roku do 1 marca 2011 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu FotoForum albo za pośrednictwem Serwisu Edulandia.

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

6. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Edulandia, jest podanie w dostępnym w Serwisie Edulandia formularzu konkursowym danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum należy w terminie od dnia 13 stycznia 2011 roku od godziny 17.00, do dnia 1 marca 2011 roku do godziny 13:00:

należy:

a) zalogować się do Serwisu FotoForum przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

b) zamieścić w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum zdjęcie o tematyce związanej z balem studniówkowym i otagować kategorią "Studniówka 2011" lub zamieszczone w Serwisie FotoForum przed dniem rozpoczęcia Konkursu zdjęcia otagować kategorią "Studniówka 2011",

c) zdjęcie powinno zostać opatrzone krótkim opisem słownym.

2. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Edulandia należy w terminie od dnia 13 stycznia 2011 roku od godziny 17.00, do dnia 1 marca 2011 roku do godziny 13:00 przesłać zdjęcie dotyczące tematyki konkursu, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie Edulandia.

3. Uczestników Konkursu biorących udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu Fotoforum obowiązuje "Regulamin Korzystania z Serwisu Fotoforum" opublikowany na stronach Serwisu Fotoforum.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu Edulandia oraz Serwisu Fotoforum.

6. Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronach Serwisu Edulandia, jak również na stronach Serwisu FotoForum, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) pięciu laureatów pierwszego miejsca, których zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze, a ich autorom zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,

b) pięciu laureatów drugiego miejsca, a ich autorom zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu do dnia 5 marca 2011 roku.

§ 5. Nagrody1. Nagrodami w Konkursie jest:
a) pięć zestawów obejmujących 10-tomową encyklopedię tematyczną "Dekalog Wiedzy" PWN, kody do zestawów kursów multimedialnych na portalu Multiwiedza.pl (dwa testy z języka polskiego i dwa testy z języka angielskiego) - po jednym zestawie dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt a)Regulaminu,

b) pięć zestawów w skład których wchodzą: "Gry Świata" (zestawy PC) oraz "Akademia Umysłu" (trójpak), kody do zestawów kursów multimedialnych na portalu Multiwiedza.pl (dwa testy z języka polskiego i dwa testy z języka angielskiego) - po jednym zestawie dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu.

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wpisany w formularzu rejestracyjnym portalu internetowego Gazeta.pl w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Weź cyfrówkę na studniówkę" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisów.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.atora.