Rekrutacja na studia 2015. Nowe kierunki studiw w ofertach uczelni [PRZEGLD]

Rekrutacja na studia na wikszoci uczelni zostaa zakoczona. Sprawd, jakie nowe kierunki studiw pierwszego i drugiego stopnia pojawiy si w ofertach szk wyszych. Oto kilka nowoci wrd kierunkw studiw oferowanych przez uniwersytety.
Rekrutacja na studia: "Jzyk i spoeczestwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem" na UW

Studia magisterskie "Jzyk i spoeczestwo" s nowoci w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek bdzie prowadzony wsplnie przez Instytut Socjologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej. W programie studiw znajduj si takie przedmioty, jak: Modele analizy dyskursu, Nowe media a komunikacja, Analiza lingwistyczna i retoryczna, Badania etnograficzne, Konflikt - dyskryminacja - mowa nienawici, Badania korpusowe, Deliberacje i sonda deliberatywny czy Dialog spoeczny i midzykulturowy. Absolwent kierunku "Jzyk i spoeczestwo"bdzie przygotowany do podjcia pracy wymagajcejkreatywnego realizowania zada zwizanych z komunikacj w takich obszarach jak: media, agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe, instytucje kultury, orodki badania opinii, instytucje administracji publicznej, organizacje poytku publicznego.

Kierunki studiw 2015: "Historia i kultura ydw", stacjonarne, pierwszego stopnia na UW

Kierunek pojawi si w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego rok temu. Studia s prowadzone przez Instytut Historyczny. Jak czytamy w Internetowej Rejestracji Kandydatw: "Studia licencjackie na kierunkuhistoria i kultura ydwoferuj ksztacenie o charakterze oglnohumanistycznym, ze szczeglnym naciskiem na poznawanie praktyki zawodowe, badanie i opisywanie dziejw i kultury polskich ydw. Studenci zdobywaj szerok wiedz merytoryczn oraz podstawowe umiejtnoci interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powizanego z rnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywaj kompetencje w zakresie znajomoci jzyka jidysz lub/i hebrajskiego".

Studia i rekrutacja 2015: Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sdowa na Uniwersytecie Wrocawskim

Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sdowa to nowe kierunki studiw na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocawskiego. To studia przeznaczone przede wszystkim dla osb zainteresowanych medycznymi aspektami chemii oraz kryminalistyk. Dotychczas "Chemia medyczna" bya jedn ze specjalnoci na kierunku Chemia.Jak mwi prof. dr hab. Anna Trzeciak, Dziekan Wydziau Chemii Uwr: - Zainteresowanie tym programem studiw byo tak due, e zdecydowalimy si przeksztaci go od roku akademickiego 2014/15 w odrbny kierunek studiw. Jednoczenie tworzymy kierunek "chemia i toksykologia sdowa" jako kolejny, interdyscyplinarny program studiw na naszym Wydziale.

Chemia medyczna to interdyscyplinarny kierunek, gwarantujcy teoretyczn i praktyczn wiedz z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, fizjologii, medycyny i nauk pokrewnych. Studia kompleksowo przygotuj do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania zwizkw biologicznie aktywnych oraz ich analogw. Dziki kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystywaniu najnowszych technik badawczych, studenci zdobd umiejtnoci analizy waciwoci fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaywa na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak i zalenoci midzy struktur a aktywnoci.

Kierunki studiw 2015: Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia na UW

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym, skierowane do osb zainteresowanych funkcjonowaniem rynku pracy i zarzdzaniem nim. Studia s skierowanie do osb, ktre myl o zawodzie: analityka rynku pracy, specjalisty ds. HR, specjalisty ds. szkole, doradcy zawodowego, porednika pracy, animatora lokalnego rynku pracy, konsultanta CSR, a take dla tych, ktrzy chcieliby zaprojektowa i prowadzi wasn dziaalno gospodarcz albo organizowa dziaalno w ramach III sektora. Wikszo ma charakter praktyczny, to przede wszystkim: warsztaty, wiczenia i konwersatoria. Na trzecim roku studiw przewidziane s obowizkowe w wymiarze 360 godzin (nie mniej ni 3 miesice). Praktyki mog by odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w penym wymiarze, bd te podzielone na dwie czci (realizowane u dwch pracodawcw), z zastrzeeniem, e wymiar kadej z praktyk nie moe by niszy ni 120 godzin.

Rekrutacja na studia 2015: Chemia i toksykologia sdowa

To nowe, unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wsplnie przez dwie wrocawskie uczelnie - Uniwersytet Wrocawski i Uniwersytet Medyczny. Zajcia kierunkowe bd si odbywa na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. To pierwszy w Polsce kierunek ksztaccy specjalistw z zakresu chemii i toksykologii sdowej.

Wanym elementem programu jest dua liczba zaj laboratoryjnych, w czasie ktrych studenci naucz si posugiwa specjalistyczn aparatur naukow oraz zapoznaj si ze sposobami postpowania z prbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i bada analitycznych, a do sporzdzenia kocowego raportu.

Kierunki studiw i rekrutacja 2015: Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogrskim od roku 2015/16

Kierunek lekarski powoany zosta w ramach Wydziau Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Planowana liczba przyjtych na studia stacjonarne to 60 osb. Na pierwszym roku zajcia prowadzone bd w salach Wydziau Nauk Biologicznych, Wydziau Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ i w zielonogrskim szpitalu. Natomiast zajcia praktyczne z przedmiotw klinicznych w kolejnych latach prowadzone bd w szpitalu w Zielonej Grze, gdzie aktualnie trwaj prace nad przeksztaceniem go w szpital kliniczny.

Kierunki studiw 2015: Glottodydaktyka polonistyczna na UMCS

Glottodydaktyka polonistyczna to nowy kierunek, ktry ma na celu przygotowanie lektorw jzyka polskiego jako obcego. Absolwenci kierunku mog znale zatrudnienie w szkoach polskich w kraju i za granic, w szkoach jzykw obcych, w orodkach dla uchodcw oraz polskich placwkach owiatowych, w ktrych ucz si dzieci cudzoziemcw oraz Polakw powracajcych do kraju, w polonijnych placwkach kultury, przy projektach na rzecz imigrantw i uchodcw politycznych.